Εφημερίδα Εποχή Newsletter Τεύχος 7


 

Εφημερίδα Εποχή Newsletter Τεύχος 7

 
 

 
 http%3A%2F%2Fepohi.gr%2Fportal%2Fimages%2FM_images%2Fkak1243.jpg

Χ. Γεωργούλας: Με άγ­χος ή με αι­σιο­δο­ξία στις αυ­το­διοι­κη­τι­κές ε­κλο­γές; 


Υπάρ­χει, ό­μως, και μια ε­ξί­σου ση­μα­ντι­κή βλά­βη που μπο­ρεί να υ­πο­στεί ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, αν δεν ε­πε­ξερ­γα­στεί με προ­σο­χή την τα­κτι­κή του σ’ αυ­τή την α­να­μέ­τρη­ση κι αν δεν την α­πε­μπλέ­ξει α­πό το σύν­δρο­μο της «κυ­βέρ­νη­σης εν α­να­μο­νή»: μπο­ρεί να ε­ξου­δε­τε­ρώ­σει τη δυ­να­μι­κή το­πι­κών στε­λε­χών του, τα ο­ποία εν­δέ­χε­ται να δι­στά­σουν να α­να­λά­βουν την ευ­θύ­νη μιας ε­κλο­γι­κής μά­χης, δεν εί­ναι βέ­βαια ε­κα­τό τοις ε­κα­τό ό­τι μπο­ρούν να τη δώ­σουν νι­κη­φό­ρα. Θα κιν­δυ­νέ­ψει, δη­λα­δή, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να θέ­σει ε­κτός μά­χης ι­κα­νά το­πι­κά στε­λέ­χη του. 
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Χ. Καραγιαννίδης: Υποβρύχια δημοκρατία 

 
 
Το ζή­τη­μα, λοι­πόν, δεν εί­ναι μό­νο η ε­ξό­φθαλ­μη δια­φθο­ρά α­πό κά­ποια πο­λι­τι­κά ή στρα­τιω­τι­κά στε­λέ­χη, αλ­λά το πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα που την εκ­τρέ­φει κα­θώς και οι ι­δε­ο­λο­γι­κοί μη­χα­νι­σμοί που οι­κο­δο­μούν την α­νά­γκη τέ­τοιας σπα­τά­λης πό­ρων.

 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Α. Μπένος: Προβολή του οράματος και των αξιών της αριστεράς

 
 
Μή­πως τε­λι­κά η α­νά­γκη για τη δια­σφά­λι­ση μιας πραγ­μα­τι­στι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης, η ο­ποία θα πρέ­πει να α­πα­ντή­σει στα ά­με­σα και ε­πεί­γο­ντα προ­βλή­μα­τα και να στα­μα­τή­σει την κα­τα­στρο­φή, ε­πι­βάλ­λει την προσ­γείω­ση σε ά­με­σες α­πο­φά­σεις και δρά­σεις ά­σχε­τα α­πό στρα­τη­γι­κούς στό­χους και ι­δε­ο­λη­ψίες;

 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Τ.Μαστρογιαννόπουλος: Ο Άρχοντας Κουροπαλάτης και ο Παπά-Σούρας 

 
 
Η συμμετοχή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Β. Διαμαντόπουλου σε καρναβαλικές εκδηλώσεις στο Άργος Ορεστικό, στις οποίες είχε μεταμφιεσθεί σε «Παπά-Σούρα», προκάλεσε την αγανάκτηση των απανταχού εκπροσώπων του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. 
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Α.Μπαλτάς: Ιστορική η πρόκληση για την ελληνική αριστερά

 
 
Η “βίαιη ωρίμανση” του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται επιτακτική ανάγκη, τη στιγμή που το αντίπαλο πολιτικό σύστημα φτάνει στα όριά του μετά απο μια κατηφορική πορεία απαξίωσής του. Πώς θα αντεπεξέλθει σ΄ αυτά τα καθήκοντα η ελληνική αριστερά και πώς θα αντιδράσει η νεοφιλελεύθερη Ευρώπη;

 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Ζίγκμουντ Μπάουμαν: Είμαι βραχυπρόθεσμα απαισιόδοξος αλλά μακροπρόθεσμα αισιόδοξος

 
 
Ενα χειμωνιάτικο απόγευμα στο σπίτι του στο χιονισμένο Leeds, ο επίτιμος καθηγητής κοινωνιολογίας Ζίγκμουντ Μπάουμαν μάς μίλησε για την κρίση, τον καταναλωτισμό, τις μορφές αντίστασης, την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας και το πώς βλέπει το μέλλον. 

 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Ν.Θεοχαράκης: Οι Γερμανοί σκέφτονται πονηρά... 

 
 
Συζητάμε με τον καθηγητή πολιτικής οικονομίας και ιστορίας της οικονομικής σκέψης για την ιδεολογία της τρόικας και του σύγχρονου νεοφιλελευθερισμού, καθώς και την πολιτική διάσωσης που ακολουθείται. “Αυτή η πολιτική δεν έχει διέξοδο”, τονίζει ο Ν. Θεοχαράκης και καταλήγει: “στην πραγματικότητα η λύση είναι μια σύμπραξη των δυνάμεων της Αριστεράς του Νότου η οποία θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα σοβαρό αντίπαλο δέος απέναντι στον Βορρά”.

 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 http%3A%2F%2Fepohi.gr%2Fportal%2Fimages%2FM_images%2Froussos.jpg

Σωτήρης Ρούσσος: ΣΥΡΙΑ: Ο εμφύλιος εντός του τζιχάντ 


Τι γί­νε­ται στη Συ­ρία; Μια πο­λι­τι­κή ε­ξέ­γερ­ση που ξέ­σπα­σε α­πό τη σπί­θα των ε­ξε­γέρ­σεων στην Τυ­νη­σία και την Αί­γυ­πτο και φά­νη­κε να α­πει­λεί σο­βα­ρά το κα­θε­στώς Άσα­ντ έ­χει με­τα­τρα­πεί α­φε­νός σε πε­ρί­πλο­κη εμ­φύ­λια σύ­γκρου­ση, α­φε­τέ­ρου σε πε­δίο α­ντα­γω­νι­σμών για την πε­ρι­φε­ρεια­κή η­γε­μο­νία στη Μέ­ση Ανα­το­λή.
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Ν.Κ. Κουλούρης: Χρειάζονται περισσότερες, όχι λιγότερες άδειες 

 
 
Ο θε­σμός των α­δειών έ­χει πο­λέ­μιους και υ­πο­στη­ρι­κτές. Οι πρώ­τοι ε­πι­μέ­νουν να α­γνοούν ό­τι το με­γά­λο «ε­πί­τευγ­μα» των αυ­στη­ρο­ποίη­σεων της ποι­νι­κής κα­τα­στο­λής εί­ναι οι α­σφυ­κτι­κά γε­μά­τες φυ­λα­κές – αν­θρω­πα­πο­θή­κες. Αρνού­νται να δε­χτούν ό­τι το με­γά­λο «ε­πί­τευγ­μα» της α­πο­θή­κευ­σης αν­θρώ­πων στις φυ­λα­κές εί­ναι η ό­ξυν­ση των ε­ντά­σεων και η αύ­ξη­ση της εκ­με­τάλ­λευ­σης με­τα­ξύ των κρα­του­μέ­νων, συν­θή­κες που ευ­νοούν την κά­θε εί­δους πα­ρα­νο­μία. Οι δεύ­τε­ροι ο­φεί­λουν να α­να­δεί­ξουν το τε­λευ­ταίο στοι­χείο και να πεί­σουν ό­τι υ­πό αυ­τούς τους ό­ρους η ποι­νι­κή κα­τα­στο­λή και οι φυ­λα­κές εί­ναι μό­νο κα­τ’ ε­πί­φα­σιν μη­χα­νι­σμοί κοι­νω­νι­κής προ­στα­σίας.
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 http%3A%2F%2Fepohi.gr%2Fportal%2Fimages%2FM_images%2Fpasok_thumb.jpg

Θ.Τσαλαπάτης: Το ΠΑΣΟΚ και ο Σαίξπηρ 


Σήμερα που το ΠΑΣΟΚ φτάνει στο βιολογικό του πέρας ή έστω στην απώλεια του μεγέθους που σηματοδοτούσε την ταυτότητα του, σήμερα που καμία αρετή δεν είναι ικανή να μπολιάσει τη γέρικη γενιά του (Άμλετ, III, 1, 117), το δράμα μπουσουλά προς την πέμπτη, την τελευταία του πράξη, το πρόσφατο παρελθόν περνά στην ιστορία και ο ελισαβετιανός ποιητής, μας απαγγέλλει πράσινες ομοιοκαταληξίες για το πώς οι βασιλιάδες χάνονται.
 
 
[continue...]

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.