Εφημερίδα Εποχή Newsletter Τεύχος 6

Εφημερίδα Εποχή Newsletter Τεύχος 6

 
 

 
 http%3A%2F%2Fepohi.gr%2Fportal%2Fimages%2Fbanners%2Fkavouriaris.jpg

Μ.Καβουριάρης: Πρωτοχρονιάτικα ανέκδοτα 


Μόνο ως ανέκδοτο πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού περί των επιτευγμάτων της πολιτικής της κυβέρνησής του και των προοπτικών που ανοίγονται για τον καινούργιο χρόνο.
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 http%3A%2F%2Fepohi.gr%2Fportal%2Fimages%2Fprotoselido%2Fproti512014.jpg

Θ.Μιχόπουλος: Δύσκολος χρόνος, καθοριστικό εξάμηνο


Ενας εξαιρετικά δύσκολος χρόνος για ολόκληρη την Ευρώπη και ένα καθοριστικό εξάμηνο για τη χώρα ξεκίνησε. Η ηγεμονική συμπεριφορά της Α. Μέρκελ –«χωρίς να είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες της ηγεμονίας», όπως σημειώνει ο Β. Μινχάου [Αυγή, 29.12.13]- έχει θέσει σε κίνηση διαδικασίες που μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε διάλυση της ευρωζώνης.
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 http%3A%2F%2Fepohi.gr%2Fportal%2Fimages%2Fprotoselido%2Fproti512014.jpg

Κώστας Βεργόπουλος: Δεν αρκεί η κυβερνητική αλλαγή


Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι το 2014 θα είναι η χρονιά που η χώρα θα γίνει «κανονική» στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομίας και της ευρωζώνης είναι χωρίς βάση καθώς, η «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» που συνεχίζεται, επιδεινώνει την ήδη νοσηρή κατάστασή της υποστηρίζει στην «Εποχή» ο καθηγητής, Κώστας Βεργόπουλος.  Όσον αφορά τις αναφορές της κ. Μέρκελ στο 1914, επισημαίνει ότι πρόκειται για απειλές προς τις χώρες- μέλη προκειμένου να δεχθούν το γερμανικό σχεδιασμό.
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 http%3A%2F%2Fepohi.gr%2Fportal%2Fimages%2Fprotoselido%2Fproti512014.jpg

Μ.Μπαλαούρας: Όταν η Μέ­ρ­κελ συ­νά­ντη­σε τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ


Η πα­σι­φα­νής πια ε­κλο­γι­κή ε­πι­τυ­χία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δί­νει τη δυ­να­τό­τη­τα να δια­πρα­γ­μα­τευ­τεί με το ό­πλο του πα­γκό­σμιου συ­στη­μι­κού κι­ν­δύ­νου(αυ­τό, δη­λα­δή, που ο­μο­λό­γη­σε η Μέ­ρ­κελ), διε­κ­δι­κώ­ντας πα­ρα­γρα­φή του με­γα­λύ­τε­ρου μέ­ρους του χρέ­ους, σε συ­ν­δυα­σμό με ρή­τρα α­νά­πτυ­ξης, α­νά­πτυ­ξη που θα προέ­λ­θει α­πό έ­να νέο σχέ­διο Μά­ρ­σα­λ(“Grashall Plan ό­πως το ο­νό­μα­σε το Ινστι­τού­το Strategy Economics του Λο­ν­δί­νου”).
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 http%3A%2F%2Fepohi.gr%2Fportal%2Fimages%2Fprotoselido%2Fproti512014.jpg

Βιβή Κεφαλά: Τα σκάνδαλα καταλύτης πολιτικών αλλαγών στην Τουρκία 


Το 2013 υ­πήρ­ξε α­ναμ­φί­βο­λα μία δύ­σκο­λη χρο­νιά για τον Ρετ­ζέπ Τα­γίπ Ερντο­γάν, ό­μως, α­πο­δει­κνύε­ται ό­τι τα χει­ρό­τε­ρα βρί­σκο­νται μπρο­στά του. Η λε­γό­με­νη ε­ξέ­γερ­ση του πάρ­κου Γκε­ζί, που ξέ­σπα­σε με α­φορ­μή την κα­τα­πά­τη­ση δη­μό­σιας πε­ριου­σίας τον πε­ρα­σμέ­νο Ιού­νιο, φαί­νε­ται ό­τι δεν ή­ταν πα­ρά η ο­ρα­τή πλευ­ρά ε­νός πα­γό­βου­νου, που α­πει­λεί -ε­δώ και με­ρι­κές ε­βδο­μά­δες- να με­τα­τρέ­ψει την κα­ριέ­ρα του τούρ­κου πρω­θυ­πουρ­γού σε έ­ναν πο­λι­τι­κό «Τι­τα­νι­κό».
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 http%3A%2F%2Fepohi.gr%2Fportal%2Fimages%2Fbanners%2Flafazani.jpg

Ο. Λαφαζάνη: Ευρωπαϊκές (αντι)μεταναστευτικές πολιτικές


Η αναφορά του Α. Σαμαρά σε έναν χώρο «Ελευθερίας, Δικαιοσύνης και Ασφάλειας» παραπέμπει στα πενταετή προγράμματα της ΕΕ τα οποία αποτελούν το βασικό ρυθμιστικό πλαίσιο των ζητημάτων που αφορούν τη μετανάστευση. 
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 http%3A%2F%2Fepohi.gr%2Fportal%2Fimages%2Fprotoselido%2Fproti512014.jpg

Ρ.Ροσάντα: O καιρός των μεγάλων στοχασμών 


Για την Ρο­σά­να Ρο­σά­ντα το κομ­βι­κό ζή­τη­μα της κρί­σης των κοι­νω­νιών του ώ­ρι­μου κα­πι­τα­λι­σμού εί­ναι α­κό­μη στην η­με­ρή­σια διά­τα­ξη στην ε­πο­χή της πα­γκο­σμιο­ποίη­σης. Δεν πρέ­πει να ε­γκα­τα­λεί­ψου­με το πε­δίο του στο­χα­σμού για το ’89 (για την πα­ρακ­μή των σο­σια­λι­σμών που υ­λο­ποιή­θη­καν στις α­να­το­λι­κές ευ­ρω­παϊκές χώ­ρες), αλ­λά και για την πτώ­ση των σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών συμ­βι­βα­σμών. 
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 http%3A%2F%2Fepohi.gr%2Fportal%2Fimages%2Fprotoselido%2Fproti512014.jpg

Ελένη Βαρίκα: Η κληρονομιά που μας άφησαν οι παρίες


Συνέντευξη με την επίτιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 8 Ελένη Βαρίκα και συγγραφέα του βιβλίου "Οι απόβλητοι του κόσμου - Μορφές του παρία" (μτφ. Π. Αγγελόπουλος, εκδόσεις Πλέθρον, 2013)
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 


 Ζητήστε την "Εποχή" κάθε Κυριακή στα περίπτερα 

 

-- 
Η ΕΠΟΧΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Ακαδημίας 62, 5ος όροφος, Αθήνα 106 79
Τηλέφωνα: 210 3619513210 3619514
Αρ. Λογαριασμού: 116-470219-03 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.