Tsakthan Daily, 20 November 2009 -- Το περιβάλλον ως διακύβευμα

Tsakthan Daily, 20 November 2009
Το περιβάλλον ως διακύβευμα


Το διακύβευμα στην περίπτωση του οικολογικού κινήματος είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας, από τη μια, και από την άλλη η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, ως σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης. «Περιβάλλον (σύμφωνα με έναν ορισμό) είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ζούμε, με στενή και ευρύτερη έννοια, είναι γενικώτερα οι συνθήκες (φυσικές, υγιεινές, πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές) υπό τις οποίες διαβιούμε σαν άτομα και σαν ομάδες και σαν σύνολα (από την οικογένεια και την γειτονιά μέχρι το παγκόσμιο σύνολο). Η τεχνική πρόοδος, η συγκέντρωση σε αστικά κέντρα, ο ρυθμός της σύγχρονης ζωής, η ατομικιστική σκέψη και η αδιαφορία για τον συνάνθρωπο, η σύγκρουση οικονομικών δραστηριοτήτων και ανθρωπίνων απαιτήσεων κ.α. προκάλεσαν όχι μόνο ρύπανση, αλλά γενικώτερα υποβάθμιση (σοβαρή πτώση επιπέδου) του περιβάλλοντος, με σοβαρές επιπτώσεις, στην σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων, στην πολιτιστική στάθμη τους κ.α. Σήμερα λαμβάνονται μέτρα από τα κράτη και άλλους φορείς για την προστασία και προάσπιση του περιβάλλοντος, την αποφυγή της ρυπάνσεως και την ελάττωση των δυσμενών συνεπειών της υποβαθμίσεώς του, αλλά χωρίς σοβαρά αποτελέσματα». Τόσο, λοιπόν, με τη στενή όσο και με την ευρεία έννοια της λέξης περιβάλλον μιλάμε για το χώρο μέσα στον οποίο ζουν, δουλεύουν, σπουδάσουν, ερωτεύονται, ονειροπολούν, ταξιδεύουν οι άνθρωποι αλλά ζουν επίσης και τα ζώα και τα φυτά, αναπτύσσεται ο οργανικός και ανόργανος κόσμος που με τη σειρά τους επιδρούν στους ανθρώπους και στον τρόπο ζωής και σκέψης τους, θέτοντάς τους μπροστά στα όρια των επιδράσεών τους πάνω στη φύση. Η κριτική σκέψη που συγκροτεί την οικολογία ως μέρος των κοινωνικών επιστημών σε σχέση υπέρβασης της οικολογίας ως μιας φυσικο - βιολογικής επιστήμης μπορεί να λειτουργήσει ως απελευθερωτικό κοινωνικό κίνημα και, μάλιστα, καθοδηγητικά ως προς αυτό το γενικότερο χειραφετητικό κίνημα. Τα όρια λοιπόν ορίζουν τους ανθρώπους ως τη σχετική πραγματικότητα ενώ τη φύση ως την απόλυτη πραγματικότητα.
Μια πολιτική για να είναι οικολογική οφείλει να λαμβάνει υπόψη της κάποια βασικά κριτήρια επιλογής στόχων. Κριτήρια για την πολιτική επιλογή των στόχων που πρέπει να προκρίνονται θεωρούνται τα επόμενα. Πρώτον, η αναλογικότητα και η αναγκαιότητα της κρατικής παρέμβασης, γίνεται δηλαδή με τρόπο τέτοιο ώστε να μην υπερβαίνει η ζημία το κέρδος που ενδεχομένως θα προκύψει από την παρέμβαση αυτή για το γενικό συμφέρον, και αν ξεκινήσει τελεί σε σχέση αναγκαιότητας με τον επιδιωκόμενο στόχο της οικονομικής ανάπτυξης; Σημαντικό είναι επίσης τοκριτήριο της πρόνοιας για την μελλοντική αποφυγή επιδεινώσεων της κατάστασης στην περιβαλλοντική ισορροπία, επιλογή δηλαδή τέτοιας κατεύθυνσης που να οδηγεί σε άριστες ποιοτικά κατασκευές. Το κριτήριο της μη ουσιαστικής υποβάθμισης των περιβαλλοντικών στοιχείων είναι κριτήριο που συνδέεται άμεσα με το προηγούμενο. Τελευταία, αλλά σημαντική είναι αρχή του συνδυασμού των οικονομικών και των οικολογικών σχεδίων, κριτήριο που ουσιαστικά είναι αυτό που διαπερνά όλα τα παραπάνω κριτήρια. Για την υλοποίηση της τελευταίας αρχής - κριτηρίου σημαντικός είναι ο ρόλος δυο ειδών αμφισβητήσεων: αμφισβήτηση των ποσοτικών κριτηρίων ως καταλλήλων για την αξιολόγηση της προόδου και η πρόταξη των ποιοτικών κριτηρίων και η, συνεπαγόμενη από την πρώτη, αμφισβήτηση της παντοδυναμίας των οικονομίστικων - παραγωγίστικων δογμάτων και μοντέλων, σύμφωνα με τα οποία η μεγαλύτερη κατανάλωση συνεπάγεται μεγαλύτερη ικανοποίηση αναγκών, αύξηση της παραγωγικότητας συνεπάγεται αύξηση της κατανάλωσης. Η αμφισβήτηση μπορεί να αναδείξει και να επιβάλει την εισαγωγή των περιβαλλοντικών κριτηρίων στον επίσημο υπολογισμό του κόστους της παραγωγής, δηλαδή λήψη μέτρων για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Ο αντικειμενικός στόχος της βελτίωσης του περιβάλλοντος εξυπηρετείται αποτελεσματικότερα στο βαθμό που προσδιορίζεται κάθε φορά με βάση την πλευρά των ιδιαίτερων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων και το στάδιο ανάπτυξης της κάθε κοινωνίας ξεχωριστά αλλά και σε διακρατική - διασυνοριακή βάση.
Η επίλυση του προβλήματος που παίρνει διλημματική μορφή, δηλαδή από τη μια πλευρά προτεραιότητα στη βραχυπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση και από την άλλη παράλληλη και αλληλοσυνδεόμενη μακροπρόθεσμη οικονομική και οικολογική ανάπτυξη λαμβάνει τρεις διαστάσεις που πρέπει να συνυπολογιστούν. Η αξιολογική, δηλαδή η υποκατάσταση της αρχής της κεφαλαιακής αποδοτικότητας από την αρχή της κοινωνικής χρησιμότητας (αξία ανταλλαγής από αξία χρήσης). Η πολιτική, δηλαδή η αυτονομία και αυτοδιαχείριση που συνεπάγεται ουσιαστικά και τον εξανθρωπισμό της βιομηχανικής (αλλά και όχι μόνο βιομηχανικής) επιχείρησης και τη δημιουργία μονάδων παραγωγής φιλικών προς το φυσικό, ανθρωπογενές και πολιτισμικό περιβάλλον στις οποίες οι εργαζόμενοι θα έχουν άμεση γνώση και επαφή με το τελικό προϊόν της εργασίας τους και την κατανομή του. Η τεχνική διάσταση, δηλαδή η εξάλειψη των συνθηκών εκείνων που οδηγούν στα φαινόμενα της αλλοτρίωσης και της αποξένωσης των εργαζομένων από την ίδια τους την εργασία.
Οι τρεις αυτές διαστάσεις στοιχειοθετούν το βασικό πλαίσιο που οριοθετεί την κεντρική για το οικολογικό κίνημα έννοια της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης που ουσιαστικά σημαίνει ανάπτυξη συμβατή και φιλική με το περιβάλλον. Αυτή η βασική θέση συνδέεται άμεσα με την άλλη θέση που διέπει τη φιλοσοφία της διαχείρισης των πόρων τόσο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές, πλανητικό επίπεδο . Περιβαλλοντική υποβάθμιση, αντιθέτως, σημαίνει "μη βιώσιμη ανάπτυξη". Αν διαβάσουμε και μελετήσουμε σε βάθος τα διεθνή οικονομικά στοιχεία, τις οικολογικές αναλύσεις, ενδεχομένως να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι «υπάρχουν κοινές αιτίες περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ανεξαρτήτως τόπου, κουλτούρας και ανάπτυξης» και να διαπιστώσουμε ότι «η οικονομική ανάπτυξη από μόνη της ούτε προκαλεί ούτε θεραπεύει την περιβαλλοντική υποβάθμιση».

Θανάσης Τσακίρης
http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Το τρένο μου
Στίχοι: Γ. Αγγελάκας
Μουσική: Γ. Καρράς
Πρώτη Εκτέλεση: Τρύπες

Οταν θα 'ρθεις να με ξεθάψεις απ' τις στάχτες
και διώξεις από πάνω μου όλη τη σκουριά
και ξαναβάλεις τις ρόδες μου σε ράγες
και εγώ αρχίσω να κυλάω ξανά

Τότε οι λύπες θα με ψάχνουν
κι άνεργες θα θρηνούν
θα πέφτουν μανιασμένες οι βροχές
και θα ρωτούν

Τι έγινε 'κεινο το τρένο που έβλεπε
τα αλλά τρένα να περνούν.


ΤΟ ΒΗΜΑ
50ό ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ενας γερμανός φίλος και ο Σέρβος Πασχάλης
Εν αναμονή του ζωντανού θρύλου Βέρνερ Χέρτσογκ ο σκηνοθέτης Γκόραν Πασκάλιεβιτς μονοπώλησε χθες το ενδιαφέρον
Ι. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2009

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ενας ζωντανός θρύλος του γερμανικού κινηματογράφου, ο Βέρνερ Χέρτσογκ , του οποίου το έργο προβάλλεται εξ ολοκλήρου στο 50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου, έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη όπου διά χειρός του φίλου του Θόδωρου Αγγελόπουλου θα τιμηθεί με έναν ειδικό Χρυσό Αλέξανδρο για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο.
Ταινίες του Χέρτσογκ, όπως «Φιτζκαράλντο», «Βόιτσεκ», «Νοσφεράτου» και παλαιότερα το «Αγκίρε: η μάστιγα του Θεού» έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο των δεκαετιών του 1970 και του 1980, όταν το γερμανικό Νέο Κύμα (μαζί με τους Βιμ Βέντερς , Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ και Φόλκερ Σλέντορφ ) βρισκόταν στην ακμή του. Ας σημειωθεί ότι και στην Αθήνα έχει αρχίσει από χθες ένα αφιέρωμα στο έργο του Χέρτσογκ- στο Ινστιτούτο Γκαίτε και στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης-, με το οποίο δίνεται η ευκαιρία στο αθηναϊκό κοινό να ανακαλύψει ξανά το έργο ενός πρωτοπόρου κινηματογραφιστή.
Ο Χέρτσογκ, βεβαίως, παραμένει ενεργός αφού δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που προβλήθηκε η τελευταία ταινία του «Διαφθορά στη Νέα Ορλεάνη», με πρωταγωνιστές τους Νίκολας Κέιτζ και Εύα Μέντες. Μετά τη Θεσσαλονίκη θα κατηφορίσει στην Αθήνα και θα παραστεί στις προβολές των ταινιών του. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 21.00 στο Ινστιτούτο Γκαίτε Αθήνας θα προβληθεί η ταινία του «Ανίκητος» και την Τρίτη 24 του μηνός στις 20.00 ο Χέρτσογκ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης θα παρουσιάσει την ταινία του «Συναντήσεις στο τέλος του κόσμου» και θα δεχθεί ερωτήσεις από το κοινό. (Η τιμή του εισιτηρίου για κάθε προβολή στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης είναι 3 ευρώ ενώ για τις προβολές στο Ινστιτούτο Γκαίτε η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.) Ας σημειωθεί τέλος ότι, όπως ανακοινώθηκε χθες, ο Βέρνερ Χέρτσογκ θα είναι ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του 60ού (επετειακού) Φεστιβάλ του Βερολίνου (11-21.2.2010).
Πρεσβευτής των Βαλκανίων
Σκηνή από την τελευταία ταινία του Γκόραν Πασκάλιεβιτς «Ταξίδια του μέλιτος», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ
«Προσπαθώ να πω ό,τι δεν μπορούν να πουν οι άλλοι» ανέφερε εκτός των άλλων ο σέρβος κινηματογραφιστής Γκόραν Πασκάλιεβιτς , ένας από τους αρκετούς, και εφέτος, επισκέπτες του φεστιβάλ αλλά και παλιός γνώριμός του (έχει διατελέσει πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής). Αποποιούμενος και αυτός τον όρο «masterclass» (το έκανε και ο Φράνσις Φορντ Κόπολα στην Αθήνα πριν από λίγο καιρό), ο Πασκάλιεβιτς ο οποίος, όπως και οι ταινίες του, διακρίνεται για την ταπεινότητα και την απλότητά του, προτίμησε τον όρο «κουβέντα με τους θεατές»ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και ο πρόεδρος του φεστιβάλ Γιώργος Χωραφάς, ο οποίος παρατήρησε ότι «το χιούμορ είναι η ευγένεια των απελπισμένων και αυτό είναι ένα στοιχείο ολοφάνερο καθ΄ όλη την κινηματογραφική πορεία του Γκόραν Πασκάλιεβιτς». Γεννημένος στο Βελιγράδι το 1947 ο Πασκάλιεβιτς γαλουχήθηκε σε καλλιτεχνικό περιβάλλον, με σημείο αναφοράς τη Cinematheque του Βελιγραδίου, την οποία ίδρυσε ο πατριός του. Στη συνέχεια σπούδασε σινεμά στη φημισμένη ακαδημία κινηματογράφου FΑΜU στην Πράγα, βιώνοντας το απόγειο του τσεχικού νέου κύματος. Με την εκπνοή της δεκαετίας του 1960 συστήνεται στο κοινό με την πρώτη μικρού μήκους ταινία του και σιγά σιγά κατακτά σημαντική θέση μεταξύ των σημαντικότερων βαλκάνιων δημιουργών των τελευταίων τριών δεκαετιών, με δεκαπέντε μεγάλου μήκους ταινίες μυθοπλασίας (τελευταία στη σειρά τα «Ταξίδια του μέλιτος», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ) και 30 ντοκυμαντέρ. Μάλιστα χθες αποκάλυψε ότι ο παππούς του ήταν Ελληνας και δη Θεσσαλονικιός. Ονομαζόταν Πασχάλης, ο οποίος όμως μετονομάσθηκε σε Πασκάλιεβιτς στη Σερβία.
ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ
▅ Συχνά την αποδοκιμάζουν λέγοντας ότι εκφράζει απόψεις εκ διαμέτρου αντίθετες από εκείνες του κοινού, η κινηματογραφική κριτική όμως έχει αποδείξει ότι είναι απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη διαλόγου σε σχέση με ένα έργο. Χθες οΓιώργος Χωραφάςτην τίμησε για την παρουσία της στα 50 χρόνια του φεστιβάλ σε μια μικρή αλλά άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση όπου τρεις διαφρετικής γενιάς κριτικοί, οΝίνος Μικελίδης, οΑνδρέας Τύροςκαι οΔημοσθένης Ξιφιλίνος, μίλησαν για τρεις διαφορετικές περιόδους της στο φεστιβάλ: το 1966, μια σημαδιακή χρονιά για την ιστορία του θεσμού, το αντι-Φεστιβάλ του 1977, και τις αλλαγές της δεκαετίας του 1980. Οπως θα άρμοζε στην περίπτωση, ασκήθηκε κριτική και στο νυν φεστιβάλ από τον πρόεδρο της ΠΕΚΚ Ανδρέα Τύρο, ο οποίος είπε ότι ο«γιγαντισμός που χαρακτηρίζει τον θεσμό τα τελευταία χρόνιαπρέπει πια να σταματήσει».
▅ Παραγωγός μεγάλων κινηματογραφικών επιτυχιών, κορωνίδα των οποίων ήταν «Οι δρόμοι της φωτιάς» (Βραβείο Οσκαρ καλύτερης ταινίας 1981), ο ΒρετανόςΤζέρεμι Τόμας βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη και σήμερα συνομιλεί με το κοινό στην αίθουσα «Τζον Κασσαβέτης», όπου θα παραχωρήσει masterclass.
▅ Η εικόνα είχε κάτι πολύ συγκινητικό: προχθές το βράδυ στο λόμπι του ξενοδοχείου «Εlectra Ρalace» ο πρόεδρος του ΣυνασπισμούΑλέξης Τσίπρας, με υπέρτατο σεβασμό καθόταν στο πλάι τουΘόδωρου Αγγελόπουλουσυζητώντας μαζί του. Για πολιτική, άραγε, ή για κινηματογράφο; Σινεφίλ, πάντως, ο κ. Τσίπρας είναι. Από την άλλη, ο κ. Αγγελόπουλος δεν υπήρξε ποτέ πολιτικός.
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=300354&dt=20/11/2009

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Αλ. Τσίπρας: Αθέτηση των προεκλογικών υποσχέσεων του ΠΑΣΟΚ
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_19/11/2009_308845 Για αθέτηση των προεκλογικών της υποσχέσεων» κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α, Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να «παγώσουν» μισθοί δημοσίων υπαλλήλων και συντάξεις άνω των 2.000 και κάλεσε σε μαζικούς αγώνες.
«Με το πάγωμα μισθών και συντάξεων η κυβέρνηση παγώνει οριστικά τις προεκλογικές της υποσχέσεις και υιοθετεί την ίδια ακριβώς πολιτική, την οποία μέχρι πριν μερικές εβδομάδες κατήγγειλε σε υψηλούς τόνους. Αυτή η πολιτική βουλιάζει την κοινωνία στην κρίση, για να διασφαλίσει τα κέρδη των ισχυρών. Η απάντηση τώρα πρέπει να είναι μαζικοί αγώνες για το αυτονόητο, για δουλειά και αξιοπρέπεια», δήλωσε ο κ. Τσίπρας στο περιθώριο της επίσκεψής του στο δέλτα του ποταμού Αξιού.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Εντυπωσιοθηρία και αυταπάτες
http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=20/11/2009&id=11584&pageNo=4&direction=1
Η εντυπωσιοθηρία φαίνεται πως έχει γίνει συνήθεια της ηγεσίας του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. Και στο πλαίσιο αυτής, χτες ο ευρωβουλευτής του Ν. Χουντής απηύθυνε επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Με την οποία, αφού τον ενημερώνει για τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται εκατομμύρια παιδιά ανά την υφήλιο, αφού υποδεικνύει ως ανάγκη την «αποτελεσματική αντιμετώπιση της φτώχειας και δημιουργία συνθηκών κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης», ζητά «τις ενέργειές σας, ώστε να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού που βιώνουν τα παιδιά στην Ηπειρό μας αλλά και σε όλο τον κόσμο», συμπληρώνοντας «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει και μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη πρωτοβουλιών με τις οποίες να εξασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωση των παιδιών του κόσμου και είμαι πρόθυμος να σας προσφέρω τις δικές μου πιο συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις εφόσον μου ζητηθεί».
Αναρωτιόμαστε: Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζει σε άλλον πλανήτη; Δεν γνωρίζει την κατάσταση; Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι οι «ιδέες» και οι «προτάσεις» είναι που λείπουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών; Και τι είδους πρωτοβουλίες προσδοκά από εκείνους, που, εξαιτίας της πολιτικής που εφαρμόζουν, καταδικάζουν παιδιά και ενήλικες στην απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση; Ρητορικά τα ερωτήματα, γιατί οι απαντήσεις είναι παραπάνω από προφανείς. Οπως, άλλωστε, προφανές είναι, απ' τη συνολική στάση του, ότι ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ δεν αμφισβητεί το σύστημα της εκμετάλλευσης, απ' τα νύχια του οποίου δε γλιτώνουν ούτε τα παιδιά. Κι ακριβώς επειδή δεν έχει καμία διάθεση να το αμφισβητήσει αναπτύσσει τέτοιες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κόσμου και καλλιεργούν ψεύτικες προσδοκίες ότι στο πλαίσιό του μπορεί ίσως κάτι να γίνει.

Οι ρητορείες των δημαγωγών
http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=20/11/2009&id=11584&pageNo=5&direction=1
Στον αντεργατικό χαβά της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και του κεφαλαίου βαρούν η πλειοψηφία της ΑΔΕΔΥ και ο ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζοντας την πολιτική που χτυπά το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασίας για όλους. Όμως για να το κάνουν αυτό, χρησιμοποιούν κάθε γλωσσικό τέχνασμα που υπάρχει για να φανεί ότι λένε κάτι άλλο από αυτό που εννοούν, εννοώντας όμως κάτι άλλο. Ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τον τελευταίο καιρό δώσει ρεσιτάλ φραστικής αναδιατύπωσης των θέσεών του, προκειμένου να κρύψει αυτό που πραγματικά προτείνει. Και οι δύο διατρανώνουν τη δήθεν θέση τους για μόνιμη και σταθερή εργασία και κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Ομως όταν φθάνουν να μιλήσουν επί της ουσίας αναμασάνε - ο καθένας με το δικό του τρόπο - προτάσεις που χτυπάνε το δικαίωμα στη δουλειά. Μιλάνε για κάλυψη των θέσεων από όσους εξυπηρετούν τις «πάγιες και διαρκείς ανάγκες» του αστικού κράτους και προτείνουν «μοριοδότηση για τους υπηρετούντες» που αποκλείει τη συντριπτική πλειοψηφία των συμβασιούχων από το δικαίωμα στη μόνιμη δουλειά. Σε αυτούς μένει να απαντήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Να δείξουν ότι δεν τσιμπάνε από τις ρητορείες των δημαγωγών και απορρίπτουν κατηγορηματικά και το κριτήριο των πάγιων και διαρκών αναγκών και τη μοριοδότηση. Και όπως κάνουν μέχρι τώρα να δείξουν ότι τη μόνη πάγια και διαρκή ανάγκη που αναγνωρίζουν είναι το αυτονόητο δικαίωμα όλων στη μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις


ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Τι απαντάει ο Οργανισμός στις ερωτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο ΟΛΠ ανοίγει τα χαρτιά του για τη σύμβαση με την Cosco
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009 07:00
URL: http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=1743950

Δεν επηρεάστηκε αρνητικά για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά Α.Ε. η σύμβαση παραχώρησης των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στην Cosco Pacific, που προέκυψε από τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν.

Την επισήμανση αυτή έχει κάνει ο ΟΛΠ σε έγγραφό του προς το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με τις 34 ερωτήσεις που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΟΛΠ απαντά σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν τη σύμβαση παραχώρησης, και όχι στις ερωτήσεις που αφορούν τις προσθήκες στο νόμο που κυρώθηκε στη Βουλή και οι οποίες αφορούν τις φορολογικές ελαφρύνσεις προς την Cosco και οι οποίες έχουν να κάνουν με το υπουργείο Οικονομικών.

«Από τις διατάξεις 151-153 της Διακήρυξης καθίσταται σαφές, ότι το τελικό σχέδιο σύμβασης θα είναι αποτέλεσμα μακρών διαπραγματεύσεων των συμβαλλομένων, με αντικείμενο τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του αναδόχου όπως προβλέπονται στη δεσμευτική προσφορά του, χωρίς βεβαίως από τις διαπραγματεύσεις και τις αλλαγές που θα επέλθουν στη σύμβαση να επηρεάζονται αρνητικά για τον ΟΛΠ, οι οικονομικοί όροι και το αντάλλαγμα της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου στο σύνολό τους», αναφέρει ο ΟΛΠ και προσθέτει:

«Είναι βέβαιον ότι σε τόσο σύνθετες και μακροχρόνιες συμβάσεις στη Διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης προβλέπεται μόνο το βασικό σχέδιο της σύμβασης, και ο προσδιορισμός του οικονομικού ανταλλάγματος, ώστε να υπάρχει συγκρισιμότητα των προσφορών. Τα υπόλοιπα πολυπληθή τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά στοιχεία, θα προσδιορισθούν αναγκαστικά από τη διαπραγμάτευση στο βασικό πλαίσιο της Διακήρυξης, αλλά με όρους υλοποίησης και λειτουργίας της σύμβασης καθ' όλη την προβλεπόμενη διάρκειά της».

Οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί συγκεκριμένων αποκλίσεων είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων τονίζει ο ΟΛΠ «και στο σύνολό τους χωρίς οικονομικές επιπτώσεις που θα αλλοίωναν τους οικονομικούς όρους ή το αντάλλαγμα», και προσθέτει:

«Περαιτέρω θεωρούμε αναγκαίο να υπογραμμίσουμε ότι το συνολικό αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που απεικονίζεται στην κυρωθείσα με νόμο Σύμβαση, όχι μόνο δεν επηρέασε αρνητικά ουσιώδεις όρους, αλλά αντίθετα επέτυχε να τους βελτιώσει υπέρ του ΟΛΠ και κατ΄ επέκταση του Δημοσίου».

Το παράδειγμα

Ο ΟΛΠ μάλιστα καταθέτει σειρά παραδειγμάτων που αφορούν διατάξεις της Σύμβασης που επέφεραν τόσο ποιοτική όσο και οικονομική βελτίωση υπέρ του ΟΛΠ και οι οποίες δεν επισημάνθηκαν ως αποκλείσεις στο σχετικό ερωτηματολόγιο:

*Άρθρο 4.2. Επιπρόσθετη καταβολή 700.000 ευρώ, για κάλυψη του κόστους διαχειριστικής παρακολούθησης της Σύμβασης.

*Άρθρα 4.4 & 4.5 Η πληθωριστική αναπροσαρμογή της τιμής εκκίνησης των Σταθερών Ετησίων Ανταλλαγμάτων Ι & ΙΙ (ορίσθηκαν ως τιμές 2008) με αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού ανταλλάγματος για την περίοδο παραχώρησης κατά 22 εκατ. ευρώ

*Άρθρο 6. Επιμερισμός του οφέλους κατά 40% στον ΟΛΠ σε περίπτωση υλοποίησης νέας χρηματοδοτικής δομής ή αναχρηματοδότησης του έργου.

*Άρθρο 27.1 Μείωση του χρόνου λειτουργίας του Ν. Σ.ΕΜΠΟ με προσωπικό της ΟΛΠ ώστε να είναι δυνατή η θέση σε λειτουργία του Προβλήτα Ι, ο οποίος παραμένει στον ΟΛΠ αμέσως με το πέρας κατασκευής του και η δημιουργία εσόδων και κερδών για τον ΟΛΠ.

*Άρθρο 21.3 (β). Αποζημίωση του ΟΛΠ σε περίπτωση μη κατασκευής του προβλήτα ΙΙΙ από τον ανάδοχο, ύψους 111.400.000 ευρώ ενώ επιπλέον θα συνεχίσει την καταβολή του εγγυημένου ανταλλάγματος χωρίς απομείωση παρότι δεν θα λειτουργεί και συνεπώς δεν θα εισπράττει έσοδο από τον Προβλήτα ΙΙΙ.

*Άρθρο 23. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, ακόμη και με υπαιτιότητα του ΟΛΠ, ο ανάδοχος επιστρέφει στον ΟΛΠ τους χώρους της παραχώρησης συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, μηχανογραφικών συστημάτων κ.λπ., με μόνη απαίτηση την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που έχει καταθέσει.

Διακοπή λειτουργίας Σ.ΕΜΠΟ

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του ΟΛΠ στην παρατήρηση για τις δυνατότητες που έχει η Cosco μέσω της σύμβασης να διακόπτει τη λειτουργία του Σ.ΕΜΠΟ για συνεχή χρονικά διαστήματα 14 ημερών όσο συχνά επιθυμεί χωρίς να μπορεί ο ΟΛΠ να καταγγείλει τη σύμβαση. Ο ΟΛΠ επισημαίνει:

«H αναφερόμενη διαφορά μεταξύ διακήρυξης και σύμβασης υφίσταται αλλά πρέπει να υπογραμμισθεί ότι:

(α) Η αναφερόμενη διαφοροποίηση είναι άνευ ουσίας καθώς η συνεχής διακοπή λειτουργίας είτε σε διαστήματα 14 ημερών που προβλέπεται στη σύμβαση είτε σε διαστήματα 4 ημερών που προβλεπόταν στη διακήρυξη δεν αποτελεί πιθανή δράση διότι δημιουργεί κόστος για την Cosco και δεν συνάδει με τους επιχειρηματικούς στόχους του παραχωρησιούχου.

(β) Εσκεμμένη χρήση από την Cosco, η οποία δεν έχει επιχειρηματική λογική, της πιθανότητας επαναλαμβανόμενης διακοπής παρέχει το δικαίωμα στον ΟΛΠ (άρ. 21.1) να καταγγείλει τη σύμβαση καθώς η ΑΕΑΣ πραγματοποιεί "παράβαση των υποχρεώσεών της και η παράβαση δρα ουσιωδώς αρνητικά επί της λειτουργίας του Ν. Σ.ΕΜΠΟ…"

(γ) Σε κάθε περίπτωση η ανωτέρω πιθανότητα έχει οικονομικό πλεονέκτημα υπέρ του ΟΛΠ καθώς η Cosco συνεχίζει να καταβάλλει το σύνολο του σταθερού και εγγυημένου ανταλλάγματος. Πέραν αυτού, η επαναλαμβανόμενη διακοπή λειτουργίας του Ν. Σ.ΕΜΠΟ δεν θα επιτρέπει την επίτευξη της υποχρέωσης ελάχιστης διακίνησης ανά προβλήτα από την Cosco (αρ.18.3) δημιουργώντας υψηλό οικονομικό κόστος με τη μορφή ποινικής ρήτρας».

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ


Αντώνης Σαμαράς: «Δεν θα γίνουν τηλεοπτικό θέαματα εσωτερικά μας»
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009 07:00
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1744013
Ενωτική και σε χαμηλότερους τόνους ήταν η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Εξέφρασε την αντίθεσή του στην πραγματοποίηση τηλεμαχίας μεταξύ των υποψηφίων, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις γίνονται με τον πολιτικό αντίπαλο και όχι με το συμμαχητή. «Την Ντόρα και τον Παναγιώτη τους θεωρώ συμμαχητές», τόνισε.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Σαμαράς έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενότητα του κόμματος τονίζοντας ότι «την επόμενη μέρα από τις εκλογές για την ανάδειξη νέας ηγεσίας, θα είμαστε όλοι μια γροθιά». «Δεν έχω εσωκομματικό αντίπαλο», ανέφερε και πρόσθεσε: «Αντίπαλός μου είναι η ήττα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο ιδεολογικός πολέμιος».
Σε ό,τι αφορά την οργάνωση του κόμματος της Ν.Δ., εφόσον εκλεγεί πρόεδρος, ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε ότι η οργανωμένη βάση θα έχει λόγο και ρόλο μετά την εκλογή νέας ηγεσίας, ενώ συμπλήρωσε ότι είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τη Ν.Δ. σε προσυνεδριακό διάλογο και στη συνεχεία σε συνέδριο αρχών.
Για την ιδεολογία επεσήμανε ότι «σήμερα, ζούμε μια θολούρα, δεν μιλάμε για την ιδεολογία μας», ενώ πρόσθεσε ότι «πρέπει να διατηρηθούν και να προβληθούν οι βασικές αρχές της κεντροδεξιάς παράταξης».
Αναφερόμενος, τέλος, στην ανασυγκρότηση του κόμματος, σημείωσε ότι «πρέπει να φέρουμε τους κεντροδεξιούς ψηφοφόρους που έμειναν στο σπίτι τους στις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου», επισημαίνοντας: «Αυτούς πρέπει να φέρουμε μαζί. Πρώτα την οικογένεια και μετά τον γείτονα».
Από το Αγρίνιο
«Δεν θα επιτρέψω να γίνουν τα εσωτερικά μας τηλεοπτικό θέαμα, όπου εμείς θα τσακωνόμαστε και θα χαίρονται μόνο οι αντίπαλοί μας», τόνισε από το Αγρίνιο ο Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση της κας Μπακογιάννη για διάλογο εφ' όλης της ύλης.
«Ακούω και κάποιους να θέλουν debate. Καλά, τι θέλουν; Δεν ακούν τη φωνή της βάσης; Παράσταση για το ΠΑΣΟΚ θέλουν να δώσουμε; Χρειάζεται περισσότερη ευθύνη», ανέφερε, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς.
Σε ό,τι αφορά τις αιχμές για golden boys και όσους πλήγωσαν την παράταξη, ο υποψήφιος για την ηγεσία της Ν.Δ. απάντησε σε υψηλούς τόνους: «oνοματεπώνυμα για 'golden boys', ακόμη περιμένω. Πάντως σίγουρα είναι απέναντί μου αυτοί που πλήγωσαν με τη συμπεριφορά τους την παράταξη. Και βέβαια δεν είμαι εγώ που πίεζα για πρόωρες εκλογές».
Αναφερόμενος στα περί ισχυρής και ανίσχυρης Ν.Δ., ο κ. Σαμαράς επεσήμανε ότι «ισχυρή Ν.Δ. είναι η Ν.Δ. που την εκλέγει η βάση της. Ανίσχυρη Ν.Δ. είναι η Ν.Δ. των μηχανισμών».
Τόνισε δε πως ασφαλώς και αποδοκιμάζει τις προσωπικές επιθέσεις εναντίον συνυποψηφίου, γι' αυτό άλλωστε και μιλά, όπως είπε συνεχώς για ενότητα.
Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι όταν εκείνος χρόνια δέχεται σωρεία τέτοιων επιθέσεων, μία αντίστοιχη αποδοκιμασία δεν έγινε ποτέ. «Επαναλαμβάνω: ενότητα και πάλι ενότητα», τόνισε.
Ντόρα Μπακογιάννη: Να κάνουμε πάλι δυνατή την παράταξή μας
Πρόσκληση σε διάλογο προς τους δύο συνυποψηφίους της απηύθυνε η κα Ντόρα Μπακογιάννη, χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι.
Επίσης η πρώην υπουργός και υποψήφια για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στη Σπάρτη και την Τρίπολη, όπου υπογράμμισε, μεταξύ άλλων: «Τη μεγάλη ήττα την προκάλεσε η απομάκρυνσή μας από την κοινωνία. Από τους φυσικούς μας συμμάχους. Τους αγρότες, τους μισθωτούς, τους νέους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους. Την προκάλεσε και το χαλάρωμα -και η ανυπαρξία ακόμα- των σχέσεων μεταξύ κόμματος και κυβέρνησης.
Τα κόμματα δεν υπάρχουν μόνο για να κερδίζουν εκλογές. Τα κόμματα πρέπει να είναι μια μεγάλη δεξαμενή, απ' την οποία να αντλούμε συνεχώς στελέχη, ιδέες, προτάσεις, παράπονα, διαμαρτυρίες και καταγγελίες. Δεν γίνεται να απευθυνόμαστε ως κόμμα στα μέλη και τους πιστούς οπαδούς μας κάθε φορά που είμαστε στην αντιπολίτευση και τα ξεχνάμε κάθε φορά που είμαστε κυβέρνηση.
Για να νικήσουμε πρέπει να κάνουμε δυνατή και ισχυρή την παράταξή μας. Και το πραγματικό ερώτημα σ' αυτές τις εσωκομματικές εκλογές έχει εξίσου ξεκάθαρα τεθεί: η μία πρόταση είναι μια πρόταση περιχαράκωσης και συρρίκνωσης. Να μαζευτούμε εμείς και εμείς, μεταξύ μας και μετά να δούμε πώς και αν θα ξανακερδίσουμε την κοινωνία. Με άλλα λόγια να κλειστούμε στο καβούκι μας. Και η άλλη, η δική μας πρόταση, πρότασή μου, είναι μια πρόταση δυναμική. Μια πρόταση προοπτικής και νίκης».
Επίσης η κα Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε ότι «στη Νέα Δημοκρατία γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Και ένα πράγμα για το οποίο είμαι περήφανη, είναι ότι σε αυτό τον αγώνα έχω την τιμή να με στηρίζουν άνθρωποι από όλες τις επιμέρους τάσεις του κόμματός μας. Άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, τους οποίους όμως μας συνδέει μια κοινή διαδρομή αγώνων και προσφοράς στην παράταξή μας. Σε εύκολες και δύσκολες στιγμές».
Για την οικονομία
«Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση παραβίασε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις ανακοινώνοντας πάγωμα των μισθών στο δημόσιο τομέα, παρά το γεγονός ότι εξήγγειλε προεκλογικά ακριβώς το αντίθετο. Η κοινή γνώμη διαπιστώνει ταχύτερα απ' ό,τι οποιοσδήποτε ανέμενε ότι στα οικονομικά θέματα το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ούτε σχέδιο, ούτε σοβαρή προετοιμασία.
Κινείται αλλοπρόσαλλα κάνοντας ταυτόχρονα παροχές και περικοπές και επιχειρώντας να μειώσει το έλλειμμα του 2010 φουσκώνοντας το έλλειμμα του 2009 με αλχημείες», υπογράμμισε χθες η βουλευτής και υποψήφια για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη.
Η πρώην υπουργός είπε επίσης ότι «το ΠΑΣΟΚ πήρε την εξουσία με ψέματα και τώρα τα βρίσκει μπροστά του. Αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την κρίση. Με μηδενικά ανακλαστικά, καθυστερήσεις και ημίμετρα εξακολουθεί να επιλέγει τις εντυπώσεις έναντι της ουσίας. 50 ημέρες μετά, και δεν έχει στελεχώσει θέσεις-κλειδιά του Δημόσιου.
Η μόνη τους ελπίδα -και γι' αυτό το σύστημα ΠΑΣΟΚ τα έχει δώσει όλα εναντίον μου- είναι η Νέα Δημοκρατία να μπει σε εσωστρέφεια και περιχαράκωση και να μην ασκεί ισχυρή αντιπολίτευση. Γελάστηκαν. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι εδώ».
Ψωμιάδης: Απόψε η κεντρική ομιλία
«Μπήκα για να μείνω και όχι για να φύγω. Δεν κάνω παζάρια με κανέναν. Υπηρετώ αξίες, που πήρα από το Θεό, από τους γονείς μου και τους δασκάλους μου. Στο κάτω-κάτω δεν μπήκα σ' αυτό τον αγώνα για να είμαι με τη μια ή με την άλλη πλευρά. Μπήκα για τη Ν.Δ., για την ενότητα, για την επόμενη μέρα», δήλωσε χθες ο κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης και στην ερώτηση ποιον υποψήφιο θα στηρίξει σε περίπτωση δεύτερου γύρου, αρκέστηκε να πει: «Θα στηρίξω τη Ν.Δ. και τον απλό, προδομένο Νεοδημοκράτη».
Σχολιάζοντας, τέλος, το κλίμα πόλωσης και αντιπαράθεσης για την εκλογή προέδρου της Ν.Δ., ο νομάρχης Θεσσαλονίκης τόνισε: «Σηκώνοντας τείχη διχασμού και πόλωσης, κυνηγώντας καρέκλες και αξιώματα, ξιφουλκώντας κάθε βράδυ στα τηλεοπτικά μέσα, απογοητεύουν και αηδιάζουν ακόμη περισσότερο τους Νεοδημοκράτες».
Μεταξύ άλλων πρόβλεψε ότι θα υπάρχει και δεύτερος γύρος. Σε ερώτηση για τη θέση θα τηρήσει απάντησε: «Εγώ στη ζωή μου, όταν έπαιζα ποδόσφαιρο και παίζω ακόμα μπάλα, μπαλαντέρ ποτέ δεν ήμουν. Ήμουν αμυντικός. Η μπάλα περνούσε, ο αντίπαλος δεν περνούσε. Άρα επιτρέψτε μου να πω, να αφήσω το λαό να αποφασίσει με τη δική του κρίση κατά συνείδηση. Ο λαός, το έχω τονίσει, το έχετε ακούσει δεν είναι πρόβατο. Νομίζω κατά συνείδηση πρέπει να ψηφίσουμε όλοι, για το καλό της παράταξης, της ενότητας, της πατρίδας μας, της βάσης της Ν.Δ., της τόσο προδομένης και ταλαιπωρημένης».
Τόνισε ακόμη ότι την επόμενη των εκλογών όλοι θα πρέπει να σταθούν στο πλευρό του νέου αρχηγού, ενώ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις μετά την εκλογική ήττα της Ν.Δ.
«Χάσαμε και παραδώσαμε την εξουσία στο πιάτο. Για μένα δεν έπρεπε να φύγει ο Καραμανλής. Έπρεπε να μείνει γιατί αυτός εκφράζει την ενότητα, όσο κανείς άλλος, της Ν.Δ.», ανέφερε.

Comments

Anonymous said…
http://mariatweety..blogspot.com

ENA A3IOLOGO BLOG ENOS KORITSIOU 24
ETWN...

PRAGMTIKA A3IZEI!!!

AS BOH8EISOUME OLOI MAS OPWS MPOROUME...

SAS EUXARISTW KAI KALH SYNEXEIA...

MIKROS NAUTILUS( (DANAH 28)

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.