Tsakthan Daily, 13 November 2009 --- ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 3

Tsakthan Daily, 13 November 2009
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 3


Μαρξισμός
Οι περισσότεροι σύγχρονοι Μαρξιστές μελετητές του συνδικαλισμού, όπως ο R. Hyman και ο L. Panitsch, παρ’ όλο που δέχονται πως οι θεωρίες περί πλουραλισμού και περί κορπορατισμού ανέδειξαν ορισμένα στοιχεία της πραγματικότητας γύρω από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία και τους όρους εμφάνισης και ανάδειξής της σε κεντρικό παράγοντα ρυθμιστικής λειτουργίας, υποστηρίζουν ότι οι θεωρίες αυτές «δεν αποδίδουν παρά μέτρια ουσιαστικά αποτελέσματα» Επιπλέον, το κύριο στοιχείο των θεωριών αυτών είναι ότι προωθούν την ενσωμάτωση των συνδικάτων στην καπιταλιστική κοινωνία και διευκολύνουν τη σταθεροποίηση της υπάρχουσας εκμεταλλευτικής κοινωνικής τάξης πραγμάτων. Η συλλογική διαπραγμάτευση «εξαφάνισε ορισμένα από τα καταφανώς κτηνώδη μέσα που χρησιμοποιούσαν οι διευθυντές για τον έλεγχο των εργατών», όμως «σταθεροποίησε τη βασική δομή» της καπιταλιστικής κοινωνίας. Ο δε κορπορατισμός αποδείχτηκε για τις φιλελεύθερες δημοκρατίες ως ένα «πανίσχυρο μέσο για την ενίσχυση της ταξικής κυριαρχίας» .

Έτσι ερμηνεύεται από τους σύγχρονους Μαρξιστές η διάσταση μεταξύ των στόχων των ηγετικών συνδικαλιστικών οργάνων και των «αντικειμενικών συμφερόντων» των εργαζομένων. Θεωρούν ότι με τον αγώνα των εργαζομένων της βάσης των συνδικάτων, που αρνούνται τη δίχως όρους εμπλοκή στη συλλογική διαπραγμάτευση προβαίνοντας σε απεργιακές και άλλων μορφών κινητοποιήσεις, μπορούν να κατακτηθούν δικαιώματα και να αποσπαστούν ευνοϊκές γι’ αυτούς παραχωρήσεις από τους εργοδότες και τους διευθυντές. Με την «αυθόρμητη οργάνωση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας» που ασκούν έλεγχο πάνω στη δουλειά τους και συνήθως «έρχονται σε ρήξη με τους επίσημους θεσμούς συλλογικής διαπραγμάτευσης» διευρύνονται και διασφαλίζονται οι κατακτήσεις». Επομένως, στο εσωτερικό των συνδικάτων υπάρχει μια διαρκής σύγκρουση μεταξύ της ηγετικής συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας (που περιλαμβάνει τόσο τους ανώτερους ιεραρχικά συνδικαλιστές και τους πλήρους απασχόλησης επαγγελματίες συμβούλους και υπαλλήλους των συνδικάτων) από τη μια πλευρά και τμημάτων της εργατικής τάξης από την άλλη. Οι μεν παραμένουν δεσμευμένοι στην υπόθεση της κανονικής και συνεχούς συνδιαλλαγής με τους εργοδότες και το κράτος μέσω της διαδικασίας συλλογικής και οι δε αρνούνται τη συνέχιση της εκμετάλλευσής τους είτε με άμεσους είτε με έμμεσους τρόπους.

Γιατί όμως η γραφειοκρατία καταφέρνει να κυριαρχεί; Έχουν διατυπωθεί τρεις απαντήσεις. Η πρώτη τονίζει την απομόνωση των αξιωματούχων των συνδικάτων από τα μέλη τους, την απομάκρυνσή τους από τις εκμεταλλευτικές συνθήκες της καθημερινής εργασίας και την ύπαρξη ενός συνόλου συμφερόντων διαφορετικών από αυτά των απλών εργαζομένων. Η δεύτερη τονίζει την αποδοχή, εκ μέρους των αξιωματούχων των συνδικάτων, της ιδεολογίας της σοσιαλδημοκρατίας που, απορρίπτοντας το Μαρξισμό και την πάλη των τάξεων, υιοθετεί την άποψη της ουδετερότητας του κράτους και αντιλαμβάνεται ως πανάκεια τον κεντρικό σχεδιασμό προδιαθέτοντας το συνδικαλιστικό κίνημα να δεχτεί τον κορπορατισμό ως το ανώτατο στάδιο της συνδικαλιστικής πάλης. Η τρίτη απάντηση θεωρεί ότι τα συνδικάτα είναι σε δυσμενή θέση απέναντι στους εργοδότες και το κράτος, που είναι σε θέση να τους υπαγορεύσουν τη μείωση των επιδιώξεων, τον καθορισμό των στόχων του συνδικαλιστικού κινήματος και την αποδοχή της συλλογικής διαπραγμάτευσης σε αντάλλαγμα για την ασφάλεια και επιβίωση των οργανώσεων και των ηγεσιών τους.

Συντηρητισμός

Την κεντρική ιδέα της διάστασης συμφερόντων υιοθετούν και οι συντηρητικοί αλλά οι προτεινόμενες λύσεις είναι άκρως διαφορετικές από αυτές των σύγχρονων Μαρξιστών. Η ερμηνεία της νεο-συντηρητικής τάσης που στήριξε τις κυβερνήσεις Thatcher και Reagan στις επιθετικές πολιτικές τους κατά των συνδικάτων έχει τρεις βάσεις. Πρώτα απ’ όλα, υποστηρίζεται ότι δεν είναι αποκλειστικά το συνδικάτο που θα προστατέψει τα συμφέροντα του μεμονωμένου εργαζόμενου και ότι ο εργαζόμενος δεν είναι σε τόσο μειονεκτική θέση απέναντι στον εργοδότη όταν συναντώνται στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν εξελίξεις στην αγορά εργασίας και αλλαγές στη δομή των επιχειρήσεων και της κοινωνίας που, κατά τους νέο-συντηρητικούς θεωρητικούς, στηρίζουν αυτή τη θέση: αύξηση επιπέδων εργασιακών δεξιοτήτων, αυτο-απασχόληση, προσωρινή εργασία και δεύτερη δουλειά στην πρώτη περίπτωση, διασπορά ιδιοκτησίας και διανομή μετοχών με ευνοϊκούς όρους (stock option plans) στους εργαζόμενους που τους καθιστούν ως ένα βαθμό «καπιταλιστές» στη δεύτερη περίπτωση. Επιπλέον, δεν υφίσταται πλέον ζήτημα μειονεκτικότητας στην πώληση της εργατικής δύναμης σε κάποιον ισχυρότερο αγοραστή χωρίς εναλλακτικές επιλογές και χωρίς δίχτυ ασφαλείας. Υποστηρίζεται επίσης ότι η μονοπωλιακή θέση των συνδικάτων στην αγορά εργασίας μπορεί να επιφέρει βραχυπρόθεσμα οφέλη υπέρ των εργαζομένων αλλά σε μακροπρόθεσμη βάση το αποτέλεσμα είναι αρνητικό επειδή η συλλογική διαπραγμάτευση συμπιέζει τις επενδύσεις συμβάλλοντας στη δημιουργία άσχημων οικονομικών αποτελεσμάτων και στη διατήρηση οικονομίας χαμηλόμισθων υπαλλήλων και εργαζομένων. Το ίδιο υποτίθεται ότι συμβαίνει και στην περίπτωση που τα συνδικάτα πιέζουν για την προστασία των υπαρχουσών θέσεων εργασίας αρνούμενα να βοηθήσουν στην εξέλιξη της τεχνολογίας και επιβάλλοντας περιορισμούς στο διευθυντικό δικαίωμα.

Επίσης εκτός από τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μελών των συνδικάτων θίγονται και τα συμφέροντα όσων δεν είναι μέλη τους και ιδιαίτερα των ανέργων. Αποτέλεσμα θεωρείται η αύξηση της ανεργίας και η διεύρυνση του κοινωνικού χάσματος και των ανισοτήτων εντός και εκτός αγοράς εργασίας. Τέλος αμφισβητείται ο συγκρουσιακός χαρακτήρας που αποδίδουν όλες οι προηγούμενες τάσεις στη σχέση απασχόλησης. Η εργασιακή ειρήνη μπορεί να υπάρξει εφόσον υιοθετηθούν νέες διευθυντικές πρακτικές «διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων»: νέα συστήματα αμοιβής (συμμετοχή στα κέρδη, σύνδεση μισθού με την απόδοση), τονισμός της ανάγκης ένταξης του εργαζόμενου στη λειτουργία της επιχείρησης και έμφαση στις ατομικές ανάγκες και ικανότητες, ανταγωνισμός των επιχειρήσεων με βάση την ποιότητα αντί με βάση τις τιμές. Στις περιπτώσεις αυτές τα συνδικάτα έχουν μικρές δυνατότητες παρέμβασης στο βαθμό που δεν συσσωρεύονται πολλά παράπονα που να την δικαιολογούν. Υποχρεώνονται τα συνδικάτα να «αλλάξουν νοοτροπία» μεταβαλλόμενα σε παροχείς υπηρεσιών και πληροφόρησης σχετικά με την μετεκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Επιπλέον, αμφισβητείται ανοιχτά η ύπαρξη βούλησης των εργαζομένων περί συμμετοχής τους στα συνδικάτα και όπου βρέθηκαν στην εξουσία (κυρίως σε Η.Π.Α. και Βρετανία) είτε επιτέθηκαν στα συνδικάτα με το πρόσχημα της «απελευθέρωσης» των εργαζομένων από την υποχρέωση συμμετοχής τους σ’ αυτά είτε δημιούργησαν ζώνες δίχως συνδικάτα. Ουσιαστικά, τα συνδικάτα ανακηρύχθηκαν σε «εσωτερικούς εχθρούς».

Θανάσης Τσακίρης
http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Στη διαδήλωση
Στίχοι: Φώντας Λάδης
Μουσική: Μάνος Λοΐζος
Πρώτη εκτέλεση: Μπάμπης Αντωνίου

Στη διαδήλωση κοιτούσες
του σωματείου τα πλακάτ.
Δεν ζύγωνες, δεν προχωρούσες
και πίσω σου ήτανε τα ΜΑΤ.

Ένας ξεχωριστός διαβάτης,
δεν ήσουν, αδελφέ μου εσύ.
Ήσουν υπάλληλος κι εργάτης
σαν όλους μες στην πόλη αυτή.

Στη διαδήλωση σε είδα
μ' απόφαση να προχωράς.
Ανοίξαμε την αλυσίδα
κι έγινες ένας από μας.

Κι όπως ερχόσουν βήμα-βήμα
- κι όπως ζυγώναμε κι εμείς -
του φόβου έσπασες το νήμα
και τη μιζέρια μιας ζωής.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Εκστρατεία ΣΥΝ για συμφωνία στην Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_12/11/2009_307481
Το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών και η αντιμετώπισή του είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ανθρωπότητας, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πολιτική Γραμματεία του Συνασπισμού, αναφερόμενη στην Παγκόσμια Διάσκεψη για το κλίμα του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη από 7-18 Δεκεμβρίου.
Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΝ υπογραμμίζει ότι ο Συνασπισμός, η Αριστερά, οφείλει να βρίσκεται και θα βρίσκεται παρούσα στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος, που θα βελτιώσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη, κυρίως των οικονομικά και κοινωνικά αδύναμων που πρώτοι από όλους πλήττονται από την κλιματική αλλαγή.
Σύμφωνα με την Πολιτική Γραμματεία, ο Συνασπισμός μαζί με το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς, συμμετέχοντας στο παγκόσμιο κίνημα, ξεκίνησε πολιτική εκστρατεία για να καταλήξει σε συμφωνία η διάσκεψη του ΟΗΕ.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής εκστρατείας, ως πρώτο βήμα η Πολιτική Γραμματεία του Συνασπισμού στη χθεσινή συνεδρίασή της «αποφάσισε να προσθέσει στο λογότυπο του κόμματος μέχρι τη λήξη της διάσκεψης του ΟΗΕ, το παγκόσμιο αίτημα για επίτευξη συμφωνίας».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΣΥΝ: Μαγειρεμένα τα στοιχεία της ανεργίας
13/11/2009
Για "μαγειρεμένα και αναξιόπιστα" ποσοστά της ΕΣΥΕ για την ανεργία κάνει λόγο ο Δημήτρης Στρατούλης, μέλος της ΠΓ του ΣΥΝ και της Επιτροπής Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει ότι "η πραγματική ανεργία στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που ανακοινώθηκε, ξεπερνά το 15%" και εκτιμά ότι "Θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα αφενός λόγω των κυβερνητικών αποφάσεων για απολύσεις χιλιάδων συμβασιούχων και εργαζομένων με stage και αφετέρου λόγω της εφαρμογής των κυβερνητικών δεσμεύσεων προς την ΕΕ για περιοριστικές πολιτικές που θα βαθύνουν την ύφεση".

Η ανεργία, τονίζει, η οποία αναμένεται να φτάσει το 2010 κοντά στο 1.000.000 ανέργους δεν αντιμετωπίζεται ούτε με ευχολόγια ούτε με πολιτικές συμπληρωματικές με αυτές που εφάρμοσε η κυβέρνηση της ΝΔ.

Ο κ. Στρατούλης αναφέρει ότι "ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας με τη δραστική αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, τις μαζικές προσλήψεις στην παιδεία, υγεία, κοινωνική προστασία, διαφύλαξη του περιβάλλοντος, με την καθιέρωση ρήτρας απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, όπου η χρησιμοποίηση δημόσιων πόρων πρέπει να συνοδεύεται από την υποχρέωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Με την ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με την θέσπιση μέτρων για παρεμπόδιση των απολύσεων και με την δραστική μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών".



Τόσο διαφορετικοί, τόσο ξένοι, αλλά και τόσο ίδιοι με τους Ελληνες!..
H δέσμευση του Γ. Παπανδρέου για απόδοση ιθαγένειας στους μετανάστες δεύτερης γενιάς και ψήφο στους επί μακρόν διαμένοντες, θεωρούνται ακόμη και σήμερα ως «κατάκτηση»
7/11/2009 3:55:22 μμ
http://www.imerisia.gr/general.asp?catid=12333&subid=20110&pubid=20821155
Του Ηλία Mπενέκου
«H μετανάστευση δεν είναι απλώς ένα ταξίδι ανθρώπων, είναι ένα ταξίδι πολιτικής. O προορισμός αυτού του ταξιδιού είναι ένα παγκόσμιο σύστημα που θα επιτρέπει στους ανθρώπους να μετακινούνται με ασφάλεια, με νομιμότητα και με τάξη». H διαπίστωση ανήκει στο γενικό γραμματέα του OHE Mπαν Kι Mουν, όπως την παρουσίασε στη διάρκεια της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Mετανάστευση που πραγματοποιήθηκε στην Aθήνα, και όσο και αν φαίνεται αυτονόητη, απέχει παρασάγγας από την ελληνική φιλοσοφία.
H δέσμευση του Γ. Παπανδρέου για απόδοση ιθαγένειας στους μετανάστες δεύτερης γενιάς και ψήφο στους επί μακρόν διαμένοντες, θεωρούνται ακόμη και σήμερα ως «κατάκτηση», με δεδομένο ότι επί χρόνια η ελληνική μεταναστευτική πολιτική κινήθηκε με ατολμία σε λιμνάζοντα ύδατα, καταδικάζοντας στο περιθώριο, την ανομία και την εκμετάλλευση χιλιάδες μετανάστες, που στην πραγματικότητα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης κοινωνίας και της οικονομίας, ενεργό εργατικό δυναμικό και γερά στηρίγματα των ασφαλιστικών ταμείων. H απροθυμία της χώρας μας να αντιμετωπίσει το ζήτημα δεν αποτυπώνεται μόνο στην απουσία μιας ουσιαστικής και τολμηρής μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά ακόμη και στην αδυναμία να προσδιορισθεί με απόλυτη ακρίβεια ο αριθμός των μεταναστών που διαβιούν σε ελληνικό έδαφος. Mια κατά προσέγγιση εκτίμηση τον ανεβάζει σε πάνω από ένα εκατομμύριο, με τους μισούς να είναι παράνομοι.
Δικαίωμα ψήφου
H αλλαγή στην αντιμετώπιση των μεταναστών που προανήγγειλε η κυβέρνηση προϋποθέτει εν πρώτοις, όπως είναι φυσικό, μία ακριβέστερη αποτύπωση της κατάστασης. Όταν για παράδειγμα, ο κυβερνητικός σχεδιασμός στοχεύει στην απόδοση δικαιώματος ψήφου από τις επόμενες δημοτικές εκλογές είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εξακριβωθεί πόσοι μετανάστες διαβιούν σε κάθε δήμο, ώστε να συνταχθούν και οι νέοι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι.
Eπιχειρώντας, πάντως, μια πρώτη αποτύπωση, με βάση τα στοιχεία του Iνστιτούτου Mεταναστευτικής Πολιτικής, αναφορικά με τις περιοχές συγκέντρωσης αλλοδαπών στη χώρα μας, προκύπτουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία.
Όπως καταγράφεται και στο σχετικό χάρτη που δημοσιεύει η «HτΣ», τα μεγαλύτερα ποσοστά (13%-25%) επί του συνολικού πληθυσμού εμφανίζονται στην Aττική, στα νησιά (Mύκονος, Kέα, Σκιάθος, Zάκυνθος) και στα νοτιοδυτικά της χώρας. Aπό άποψη δήμων, η Aθήνα έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση, με τους μετανάστες να αποτελούν το 17%. Tα χαμηλότερα ποσοστά (0%-1,7%) βρίσκονται γύρω από την Aλεξανδρούπολη.
Εργασία
Σε κάθε περίπτωση βασικός λόγος που οι μετανάστες έρχονται στη χώρα μας παραμένει η εξεύρεση εργασίας, αποτελώντας μάλιστα και τη σημαντικότερη αιτία για την έκδοση αδειών παραμονής. Σημειώστε δε ότι γύρω στο 80% των μεταναστών βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία (15-64), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των Eλλήνων είναι 68%.
Tο ποσοστό αυτών που εργάζονται φθάνει το 93,8% και στη συντριπτική τους πλειοψηφία (89%) είναι μισθωτοί. Ως ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η συμβολή τους στον κλάδο των ιδιωτικών νοικοκυριών (20,5%), τους κλάδους των κατασκευών (31,7%), ενώ προσφέρουν περίπου το 1/5 της συνολικής εργασίας που απορροφά ο αγροτικός τομέας. Aνάλογη είναι και η συμμετοχή τους στην ασφάλιση, αφού το 66,3% είναι ασφαλισμένο σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο της χώρας, με τη συντριπτική πλειονότητά τους (76,9%) να είναι εγγεγραμμένη στο IKA.
Aποτελούν, μάλιστα, σωσίβιο για τα ταμεία, αφού στην παρούσα φάση «τροφοδοτούν» με τις εισφορές τους χωρίς να «αξιώνουν» αντίστοιχες παροχές, αν και η έλλειψη μιας οργανωμένης διαχείρισης αυτού του εργατικού δυναμικού θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να δημιουργήσει προβλήματα, όταν η συμμετοχή τους στις δημόσιες δαπάνες θα είναι μεγαλύτερη (π.χ. μέσω των συντάξεων που θα εισπράττουν). Ήδη υπολογίζεται ότι από το 2013, λόγω εκείνων που θα βγουν στη σύνταξη, ο λόγος των εισφορών προς τις αναμενόμενες παροχές θα γείρει για πρώτη φορά προς όφελος των μεταναστών.
H συμμετοχή τους στις ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι ο μόνος λόγος που θεωρούνται «μοχλός» για την οικονομία. Eνδεικτικά αναφέρουμε πως σε ποσοστό 64,8% έχουν καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και μάλιστα το 90,5% αυτών σε ελληνικές τράπεζες. Ένα ποσοστό της τάξης του 8,8% έχει δανειοδοτηθεί και από αυτούς το 45,8% έχει πάρει στεγαστικό δάνειο και το 54,2% καταναλωτικό.
Aυξημένο είναι το ενδιαφέρον των μεταναστών και για επενδύσεις (19,4%). Mάλιστα, ένα 21,2% δηλώνει ότι επενδύει στην αγορά ομολόγων, ένα 11,6% στη Xρηματαγορά, αλλά η συντριπτική πλειονότητα (92,3%) στην αγορά κατοικίας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ένα 12,8% των μεταναστών έχει ήδη αγοράσει δικό του σπίτι, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που εκτιμάται ότι θα κάνουν το ίδιο τα επόμενα χρόνια, δίνοντας νέα ισχυρή ώθηση στον τομέα της κτηματαγοράς.
«Τώρα μπορώ να ελπίζω σε ταξίδια»

Eλπίδα για ένα καλύτερο αύριο αλλά και εύλογες επιφυλάξεις προκαλεί στους τουλάχιστον 250.000 μετανάστες δεύτερης γενιάς η πρωθυπουργική δέσμευση για απόδοση ιθαγένειας.
«Ωραίες είναι οι εξαγγελίες, δίνουν έναν αισιόδοξο τόνο, το θέμα είναι, όμως, πότε χρονικά θα εφαρμοσθούν. Aν είναι να υλοποιηθούν σε πέντε ή σε δέκα χρόνια, τότε είναι μάταιο. Tο θέμα είναι να γίνουν άμεσα σε λίγους μήνες», μας λέει ο Mιχάλης Aφολαγιάν. Eίναι 29 ετών και αν και γεννήθηκε στην Eλλάδα παραμένει ξένος στην ίδια τη χώρα του.
Mέχρι σήμερα, παρά τις προσπάθειες και τις δράσεις που έχει αναλάβει μαζί με άλλα παιδιά που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, η πολιτεία ποτέ δεν είχε μια σαφή απάντηση να τους δώσει. «Aλλά έτσι είναι, ο καθένας τραβάει το σταυρό του», όπως λέει ο ίδιος. Tι πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει αν υλοποιηθούν όσα εξαγγέλθηκαν; «Tώρα θα μπορώ να ελπίζω σε ταξίδια» απαντά και εξηγεί: «Eχω κατά καιρούς χάσει μεγάλες ευκαιρίες για σπουδές στο εξωτερικό. Όταν τελείωσα το σχολείο παρότι πέρασα σε σχολή εδώ, ήθελα να πάω για σπουδές στην Aγγλία. Όμως, δεν μπόρεσα. Aναγκάσθηκα να περιορίσω το όραμά μου». Σήμερα εργάζεται στο Eθνικό Θέατρο και όπως μας λέει πολλές φορές θα μπορούσε να έχει πάει σε ευρωπαϊκά κράτη που θα του άνοιγαν δρόμους στον τομέα του θεάτρου και της μουσικής που τον ενδιαφέρει.
Το αυτοκόλλητο
O Mιχάλης κατάγεται από τη Nιγηρία, αλλά ούτε εκεί δεν μπορεί να πάει. «Mου επιτρέπεται να το κάνω Xριστούγεννα ή καλοκαίρι, όμως τότε δουλεύω. Tον υπόλοιπο καιρό, αν το τολμήσω δεν θα μπορέσω να επιστρέψω, αν δεν έχω το απαραίτητο αυτοκόλλητο». Όσο γι’ αυτό, παρότι πληρώνει κανονικά και στην ώρα του η ελληνική γραφειοκρατία φροντίζει να του το προμηθεύει ακόμη και μετά τη λήξη της άδειας παραμονής!
Mια παρόμοια ιστορία ακούμε από τον 28χρονο Nίκο Oντουμπιτάν, που γεννήθηκε στην Eλλάδα από γονείς Nιγηριανούς. Aν και βλέπει θετικά την κυβερνητική πρόθεση να λυθεί το πρόβλημα, ωστόσο σημειώνει: «Σίγουρα έχουμε επιφυλάξεις γιατί δεν ξέρουμε για πότε μιλάνε. Kαι μέχρι τότε σε ποιο καθεστώς θα είμαστε».
O Nίκος εργάζεται στη MKO «ASANTE», μαζί με άλλα παιδιά της δεύτερης γενιάς και ασχολείται με μεταναστευτικά θέματα για την αφρικανική κοινότητα στην Eλλάδα.
Mας υπενθυμίζει πως ήδη υπάρχει και η «τρίτη γενιά», που είναι και αυτοί παράνομοι. Όπως μας αναφέρει, έχουν ήδη ζητήσει επαφή με τον υπουργό Eσωτερικών Γ. Pαγκούση, ενώ ήδη υπήρξε επαφή και με το γραφείο του M. Xρυσοχοΐδη, «από όπου τα μηνύματα ήταν θετικά».
Αγωνία
H αγωνία του είναι εύλογη, καθώς μας περιγράφει τη δύσκολη ζωή αυτών των ανθρώπων: «Eίναι πολλά τα παιδιά που βρίσκονται σε ένα συνεχές κυνήγι ενσήμων για να μην μείνουν έστω και μια μέρα παράνομοι. Παιδιά που εξαπατούνται καθώς τους ζητούν χρήματα κάτω από το τραπέζι για τις άδειες παραμονής, που καταφεύγουν στη μαύρη εργασία τελικά».
«Zούμε και εμείς στην ελληνική πραγματικότητα και αν για έναν Eλληνα είναι δύσκολη η αγορά εργασίας για εμάς είναι πολύ περισσότερο», μας λέει και προσθέτει με νόημα: «Παντού οι μετανάστες γίνονται θύματα ρατσιστικής αντιμετώπισης, όταν, όμως, το ίδιο το κράτος σε αντιμετωπίζει ρατσιστικά τότε νιώθεις δέκα φορές μετανάστης»!
80% των μεταναστών βρίσκεται σε εργάσιμη ηλικία (15-64), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των Eλλήνων είναι 68%.
Tο ποσοστό αυτών που εργάζονται φθάνει το 93,8% 64,8% έχει καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και μάλιστα το 90,5% αυτών σε ελληνικές τράπεζες
8,8% έχει δανειοδοτηθεί και από αυτούς το 45,8% έχει πάρει στεγαστικό δάνειο
21,2% δηλώνει ότι επενδύει στην αγορά ομολόγων, ένα 11,6% στη Xρηματαγορά, αλλά η συντριπτική πλειονότητα (92,3%) στην αγορά κατοικίας.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Υπέρ των stage οι «Οικολόγοι - Πράσινοι»
http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=13/11/2009&id=11548&pageNo=4&direction=1
Υπέρ του «θεσμού» των stage τάσσονται οι «Οικολόγοι - Πράσινοι», αποδεικνύοντας, για μια ακόμα φορά, ότι αυτό το κόμμα στηρίζει και υπηρετεί τις αντεργατικές πολιτικές της άρχουσας τάξης και της ΕΕ. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα Τρίκαλα, ο Ν. Χρυσόγελος, μέλος της Γραμματείας των «Οικολόγων - Πράσινων», αναφερόμενος σ' αυτό το ζήτημα, είπε: «Ως ιδέα πολύ χρήσιμη. Ειδικά σε μια εποχή μεγάλης ανεργίας. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, με ευθύνη και των δύο κομμάτων εξουσίας, τα προγράμματα αυτά μετατράπηκαν σε εργαλεία πελατειακών σχέσεων. Λέμε να συνεχιστούν, μα ν' αλλάξει το καθεστώς. Οι stagers να είναι ασφαλισμένοι, να έχουν μια δίκαιη αμοιβή και να αποκτούν εργασιακή εμπειρία. Ο τομέας, στον οποίο μπορούν ν' αναπτυχθούν είναι αυτός των "πράσινων επαγγελμάτων"».

Ο «προπονητής» Χίτλερ (!)...
http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=13/11/2009&id=11548&pageNo=39&direction=-1
Ενα στα 20 παιδιά της Μεγάλης Βρετανίας νομίζει ότι ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν ...ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας στο ποδόσφαιρο!
Αυτό προκύπτει από έρευνα στην οποία 2.000 παιδιά στη Βρετανία, ηλικίας από 9 έως 15 ετών, εξετάστηκαν για τις γνώσεις τους στους Παγκόσμιους Πολέμους.
Στα συμπεράσματα της έρευνας συμπεριλαμβάνεται ακόμα το εύρημα πως εκτός από τον «προπονητή» Χίτλερ, ένα στα έξι παιδιά θεωρούν πως το Αουσβιτς είναι θεματικό Πάρκο!!!
Ακολουθούν και άλλα δύο:
α) Το 12% πιστεύει ότι το σήμα των McDonalds ήταν το σύμβολο της Ημέρας των Βετεράνων, όπου μνημονεύονται όσοι έπεσαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
β) Ενα στα 20 παιδιά θεωρούν πως το Ολοκαύτωμα ήταν ο εορτασμός που έγινε για τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου...


ΤΟ ΒΗΜΑ
Επιστρατεύουν ελεύθερους σκοπευτές
Σε επιφυλακή βρίσκεται η Αστυνομία για τον φόβο νέου τρομοκρατικού χτυπήματος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Β.Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | Αθήνα - Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2009
Ελεύθερους σκοπευτές σε πιθανούς στόχους της πρωτεύουσας έχει τοποθετήσει η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. για τον φόβο νέου τρομοκρατικού χτυπήματος. Επιπλέον δόθηκε εντολή στους διοικητές των αστυνομικών υπηρεσιών να διανυκτερεύουν τα τελευταία 24ωρα στα γραφεία τους και να υπάρχει γενική επιφυλακή του αστυνομικού προσωπικού. Η κατάσταση συναγερμού αναμένεται να συνεχισθεί ως τις αρχές Δεκεμβρίου, αφού θεωρείται ότι η επέτειος του Πολυτεχνείου αλλά και η συμπλήρωση ενός χρόνου από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για μπαράζ ένοπλων επιθέσεων κατά αστυνομικών στόχων και όχι μόνο.

Στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν περιέλθει τις τελευταίες ημέρες πληροφορίες ότι επίκειται νέα αιματηρή επιδρομή εναντίον αστυνομικού τμήματος από τους ίδιους πιθανόν δράστες οι οποίοι στις 27 Οκτωβρίου είχαν τραυματίσει έξι αστυνομικούς στο Τμήμα Αγίας Παρασκευής. Μάλιστα έχουν δοθεί πληροφορίες για ενδεχόμενα χτυπήματα εναντίον αστυνομικών τμημάτων της Αττικής, καθώς και εναντίον άλλων στόχων. Στα περισσότερα από αυτά τα σημεία έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα. Σημειώνεται ότι η τοποθέτηση «ελεύθερων σκοπευτών» είχε αποφασισθεί και έπειτα από προηγούμενες επιθέσεις ενόπλων οργανώσεων εναντίον διαφόρων στόχων, το μέτρο αυτό όμως είχε ατονήσει τους τελευταίους μήνες.

Η ανησυχία των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. εντείνεται τις τελευταίες ημέρες μετά τη διαπίστωση ότι δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση της Αγίας Παρασκευής ούτε αποστολή προκήρυξης, παρ΄ ότι έχουν παρέλθει 17 ημέρες από τότε. Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκφράζουν φόβους ότι «ίσως οι δράστες της επίθεσης ετοιμάζουν νέο χτύπημα με στόχο αυτή τη φορά να υπάρχει νεκρός αστυνομικός». Επιπλέον πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η επίθεση αυτή είναι έργο μιας νέας ένοπλης ομάδας που σχεδιάζει να προχωρήσει σε σειρά δολοφονικών επιθέσεων.

Τις σχετικές έρευνες πραγματοποιούν από κοινού η νέα ηγεσία της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας αλλά και η ΕΥΠ, που εξετάζουν εκ νέου τους φακέλους που έχουν σχηματισθεί για τη δράση των οργανώσεων «Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς», «Σέχτα Επαναστατών», «Λαϊκή Θέληση» και «Επαναστατικός Αγώνας».

Στο Εφετείο η δικογραφία των «Πυρήνων»
Στο Εφετείο Αθηνών διαβιβάζεται η δικογραφία για την οργάνωση «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς» μετά το ομόφωνο «ναι» της Ολομέλειας για τη διενέργεια της ανάκρισης από εφέτη-ανακριτή. Συγκεκριμένα οι 125 πρόεδροι Εφετών και εφέτεςαπό τους συνολικά 244 που υπηρετούν στο Εφετείο της πρωτεύουσας- που ήταν παρόντες κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών συντάχθηκαν με την άποψη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη Τέντε, ο οποίος επικαλούμενος την «εξαιρετική φύση και τη σοβαρότητα της υπόθεσης» είχε ζητήσει να διενεργηθεί η ανάκριση από ανώτερο δικαστικό λειτουργό. Τα μέλη της Ολομέλειας, αφού έκαναν αποδεκτή την πρόταση του κ. Τέντε, όρισαν ως ανακριτή της υπόθεσης τον εφέτη κ. Δημήτρη Φλέγκα και ως αναπληρωτή του τον εφέτη κ. Κωνσταντίνο Μπαλτά.

ΕΘΝΟΣ
Προβάδισμα Σαμαρά
Με πέντε μονάδες διαφορά προηγείται ο Αντ.Σαμαράς, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που διενεργήθηκε μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Δ.Αβραμόπουλο. Με πλαίσιο αρχών 16 σημείων για τη ΝΔ του αύριο απάντησε η υποψήφια
12/11/2009
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&pubid=8256815#
Με πέντε μονάδες διαφορά προηγείται ο Αντώνης Σαμαράς και όχι η Ντ.Μπακογιάννη, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που διενεργήθηκε μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Σαμαρά-Αβραμόπουλου. Με ένα πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο 16 αρχών για τη ΝΔ του αύριο απάντησε η υποψήφια στον συνυποψήφιό της.
Η δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την εταιρεία Metron Analysis, για λογαριασμό του NewsIt, μετά την ανακοίνωση της συμπόρευσης Σαμαρά-Αβραμόπουλου, δείχνει ότι ο κ.Σαμαράς προηγείται στις προτιμήσεις με 43,9% έναντι 38,7% της Ντόρας Μπακογιάννη και ακολουθεί ο Παναγιώτης Ψωμιάδης με 11,1%.
Στο ερώτημα αν χρειαστεί δεύτερος γύρος ποιόν υποψήφιο θα επιλέξετε, οι ψηφοφόροι της ΝΔ απάντησαν: Σαμαράς 48,5%, Μπακογιάννη 44,6%.
* Το EthnosOnline, κατά τη μεταφορά των στοιχείων από τον πίνακα της δημοσκόπησης, εκ παραδρομής δημοσίευσε πιο νωρίς αντίστροφα τα ποσοστά των δύο υποψηφίων που προηγούνται.
Κάποιοι ενοχλήθηκαν
Στο μεταξύ ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε τη χθεσινή του ομιλία στο Νέο Ηράκλειο για να δώσει απάντηση στην αιχμηρή δήλωση της κ.Μπακογιάννη περί "ευκαιριακής συμμαχίας" του με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.
«Όσο προσπαθούν να τραυματίσουν την προσπάθειά μας με προσωπικούς υπαινιγμούς δεν ενοχλούν εμάς, θυμώνουν τον απλό κόσμο της παράταξης», τόνισε. "Δεν μειώνουν την απήχηση των προτάσεων μας. Την ενισχύουν», πρόσθεσε και επεσήμανε ότι ο κόσμος ζητάει μόνο ενότητα.
Ανέφερε δε πως σχεδιάζει «τη μεγαλύτερη και καλύτερη ΝΔ, στην οποία χωράνε όλοι. Όποιον κι αν ψήφισαν», τονίζοντας ότι δεν αισθάνεται ότι έχει εσωκομματικό αντίπαλο, αλλά αντίπαλός του είναι η ήττα.
Σε ό,τι αφορά την ιδεολογική ταυτότητα, ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε ότι δεν προωθεί την περιχαράκωση, αλλά την επέκταση της επιρροής της ΝΔ παντού. «Δεν θα αφήσουμε να μετακινηθεί η Ν.Δ. Δεν θα γίνουμε το κόμμα των μεταλλαγμένων», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Ο στείρος κυβερνητισμός μας χαντάκωσε. Πρέπει να αποφύγουμε τη διαχειριστική μιζέρια. Δεν πρέπει να αφοπλιστούμε ιδεολογικά, αλλιώς θα συρρικνωθούμε. Η σιωπή των ιδεών είναι ουσιαστικά η σιωπή των αμνών. Λέμε όχι στη σιωπή των ιδεών! Η ιδεολογική ηγεμονία είναι εφαρμοσμένη συνταγή σε όλα τα σύγχρονα κεντροδεξιά κόμματα», σημείωσε.
Απηύθυνε τέλος κάλεσμα συμμετοχής στις εκλογές, τονίζοντας: «Το ποτάμι, η βάση μας, πρέπει να πάει στις κάλπες. Πρέπει να ψηφίσει».
Πλαίσιο αρχών
Η κ.Μπακογιάννη, από την πλευρά της, ανακοίνωσε πλαίσιο αρχών για τη ΝΔ του αύριο. «Είναι ένα πλαίσιο αρχών συνεπές με την ιδεολογία μας τον κοινωνικό φιλελευθερισμού», σημείωσε στη δήλωσή της, καλώντας παράλληλα «όλους να καταθέσουν τις δικές τους θέσεις και να συζητήσουμε το πως θα ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών».
Ανέφερε εξάλλου με νόημα ότι «η μάχη για τη ηγεσία είναι καθαρά πολιτική και η βάση της ΝΔ θα πρέπει να ξέρει ποιος εγγυάται την προοπτική του κόμματος και ποιος την περιχαράκωση του».
Σε γενικές γραμμές το "σύγχρονο πατριωτικό όραμα για μια δυνατή Νέα Δημοκρατία, για μια δυνατή Ελλάδα" όπως το χαρακτηρίζει η Ντ.Μπακογιάννη, συνίσταται στα εξής:
• Ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας, ως δύναμης ειρήνης και σταθερότητας
• Καταπολέμηση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και των πελατειακών σχέσεων ώστε να ανακτήσει η ΝΔ το ηθικό πλεονέκτημα
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με πίστη στην ατομική ελευθερία που συνοδεύεται από ατομική ευθύνη
• Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους αλλά και ίσες ευκαιρίες για όλους
• Σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, την εξωστρέφεια και την παραγωγή
• Υποστηρίζουμε μια δραστική πολιτική μείωσης των κρατικών δαπανών σε αντίθεση με τη σοσιαλιστική εμμονή στην υψηλή φορολόγηση
• Δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος που πολεμά τα καρτέλ και τα μονοπώλια και εξασφαλίζει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες
• Ρήξη με τα οργανωμένα συμφέροντα
• Στήριξη της νέας γενιάς, διαρκής ποιοτική αξιολόγηση στην Παιδεία, κατάργηση του ασύλου και του κρατικού μονοπωλίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
• Ενίσχυση της αστυνόμευσης για την αποτελεσματικότερη πρόληψη του κοινού εγκλήματος
• Ενισχυση του θεσμού της οικογένειας
• Προστασία του περιβάλλοντος μέσω μιας συμμαχίας κράτους, αγοράς, καταναλωτών και της κοινωνίας των πολιτών
• Απελευθέρωση των κρυμμένων δυνατοτήτων της περιφέρειας και της υπαίθρου
• Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς σε πηγή ισχύος για την Ελλάδα
• Ουσιαστική ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης
• Θα αγωνιστούμε ενάντια σε κάθε είδος δημαγωγίας, λαϊκισμού και κολακείας, με στόχο το πρόσκαιρο κομματικό ή άλλο όφελος
Καταλήγοντας η κ. Μπακογιάννη υπογραμμίζει ότι «η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται ανανέωση παντού. Διαρκή ανανέωση και προσαρμογή στα δεδομένα της εποχής, μέσα από την καλλιέργεια μιας κουλτούρας διαλόγου, τη σύναψη ενός ''Συμβολαίου Τιμής'' με την κοινωνία».
Εξηγεί δε πως «η ανανέωση δεν είναι μόνο θέμα προσώπων. Η Νέα Δημοκρατία, άλλωστε, δεν είναι ένα μωσαϊκό προσωπικοτήτων. Η ανανέωση είναι πάνω από όλα θέμα νοοτροπίας, νέων ιδεών, νέου περιεχομένου. Μια Νέα Δημοκρατία με νέο Πρόεδρο και παλιά νοοτροπία, δεν έχει μέλλον».

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.