Εφημερίδα Εποχή Newsletter Τεύχος 9


Χρ. Βερναρδάκης: Καμία αχτίδα αισιοδοξίας για το παλιό πολιτικό σύστημα

 
 
Η δο­μι­κή α­νε­πάρ­κεια του «κόμ­μα­τος», σε ό­λα τα ε­πί­πε­δα λει­τουρ­γίας του, εί­ναι έ­να πο­λύ σο­βα­ρό πρό­βλη­μα που πρέ­πει να α­ντι­λη­φθεί ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και να ε­πι­λύ­σει ά­με­σα. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, βά­ζει αρ­κε­τά αυ­το­γκόλ
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Μάνια Μπαρσέφσκι -Πάνος Λάμπρου: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα λάθη του

 
 
 Η α­πό­φα­ση που πή­ρε τε­λι­κά η Πο­λι­τι­κή Γραμ­μα­τεία, δεί­χνει γεν­ναιό­τη­τα και μια άλ­λη σχέ­ση με τα μέ­λη του κόμ­μα­τος σε ό­λη την Ελλά­δα. Επει­δή έ­γι­νε έ­να πο­λύ σο­βα­ρό λά­θος, δεν ση­μαί­νει ό­τι έ­πρε­πε να το πά­με μέ­χρι τέ­λους για να δεί­ξου­με δή­θεν ό­τι η η­γε­σία έ­χει α­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα, πυγ­μή και άλ­λα τέ­τοια, πα­λαιάς κο­πής, α­ντι­λή­ψεις, που ου­σια­στι­κά α­κυ­ρώ­νουν το ρό­λο του κόμ­μα­τος και τη σχέ­ση του με την κοι­νω­νία.
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Γ.Σακελλαρίδης: Η κρίσιμη μάχη για τις πόλεις μας 

 
 
Γιατί δεν θέλουμε να πάρουμε απλά τον δήμο και να γίνουμε μόνο η δημοτική αρχή. Θέλουμε να κερδίσουμε και τις καρδιές και τις συνειδήσεις των Αθηναίων. Γιατί αν δεν κερδίσουμε εμείς θα νικήσουν είτε οι δυνάμεις του μνημονίου είτε οι δυνάμεις του φασισμού.
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Θ.Παρασκευόπουλος: Οι πλούσιοι δανείζουν, οι πλούσιοι εισπράττουν

 
 
Είναι υποχώρηση της Αριστεράς ο στόχος για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς; Μπορεί η Αριστερά, μετά την πολεμική κατά των όρων του Μάαστριχτ, κατά του «Συμφώνου Σταθερότητας», κατά του «Δημοσιονομικού Συμφώνου» να λέει ότι θα επιδιώξει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, δηλαδή τα έσοδα του Δημοσίου να καλύπτουν τις δαπάνες του; Προπάντων: η παραγωγική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση συμβιβάζεται με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς; 
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Θ.Μιχόπουλος: Σε αξιοπρεπή ήττα προσβλέπουν ΠαΣοΚ και ΝΔ

 
 
Ο Αντ. Σα­μα­ράς φέ­ρε­ται να συ­ζή­τη­σε το θέ­μα και με τον Ευ. Βε­νι­ζέ­λο, με τους δύο άν­δρες να συμ­φω­νούν ό­τι με­τά τις ε­κλο­γές του Μαΐου θα αλ­λά­ξει σε βά­ρος τους το χρώ­μα στον πο­λι­τι­κό χάρ­τη της χώ­ρας, γε­γο­νός που θα συ­μπα­ρα­σύ­ρει και τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα των βου­λευ­τι­κών ε­κλο­γών, αν αυ­τές α­κο­λου­θή­σου­ν. 
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Χ. Γεωργούλας: Δώρο (άδωρο) στον κ. Βενιζέλο

 
 
Η τροποποίηση του εκλογικού νόμου για την ανάδειξη των ευρωβουλευτών με την καθιέρωση του σταυρού προτίμησης έχει πολλές αναγνώσεις, αλλά –δεδομένου ότι δεν είναι σε θέση να αποτρέψει το μοιραίο, την ήττα της συγκυβέρνησης– η κύρια ανάγνωσή της είναι η απελπισμένη προσπάθεια ελαχιστοποίησης της ζημιάς ή, έστω, της αρνητικής εντύπωσης που θα μπορούσε να προκαλέσει αυτή η ήττα.
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Β.Ιωακειμίδης: Η Κύπρος, η επίλυση και η «τιμή της ελληνικής αριστεράς»

 
 
Πρόσφατα μιλώντας με ένα  προβεβλημένο στέλεχος της ελληνικής αριστεράς, αναρωτήθηκα τι θα καταφέρουμε με την επιθετική και απορριπτική στάση απέναντι στο προσχέδιο. «Θα σώσουμε την τιμή της ελληνικής αριστεράς όπως κάναμε και το 2004» μου απάντησε. Η απογοητευτική αυτή απάντηση δεν ήταν παρά αντανάκλαση των αδυναμιών αλλά και της αμυντικής στάσης της ίδιας της Ελληνικής αριστεράς και η προβολή αυτών στο Κυπριακό πλαίσιο. 
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Κ.Κλοκίτη: Το εγ­χεί­ρη­μα του Μο­ρά­λες και οι ι­σχυ­ρές οι φω­νές των «α­πό κά­τω» 

 
 
H γε­νι­κή ε­ντύ­πω­ση, προς τα έ­ξω του­λά­χι­στον, για την α­ρι­στε­ρά και τα κι­νή­μα­τα εί­ναι ό­τι ο Έβο Μο­ρά­λες τα πά­ει κα­λά. Με αυ­τή την ε­ντύ­πω­ση, συ­ζη­τή­σα­με με πο­λύ κό­σμο κι­νη­μα­τι­κό και α­ρι­στε­ρό (δεν γνω­ρί­ζω αν ό­λοι/ες αυ­το­προσ­διο­ρί­ζο­νται ως α­ρι­στε­ροί-κά­ποιοι σί­γου­ρα ναι), πα­νε­πι­στη­μια­κούς και αυ­τό­χθο­νες, φε­μι­νί­στριες. Αλλά και κό­σμο που συ­να­ντή­σα­με στην κα­θη­με­ρι­νό­τη­τά μας. Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, λοι­πόν, εί­ναι δια­φο­ρε­τι­κή, α­ντι­φα­τι­κή και πιο πε­ρί­πλο­κη.

 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Θ.Τσαλαπάτης: Ο μόνος αυτοκράτορας είναι ο αυτοκράτορας του παγωτού

 
 
Μπλέ­κουν οι ι­στο­ρίες, μπλέ­κουν οι ε­μπει­ρίες και ό­λα γυρ­νούν πά­νω α­πό μια εί­δη­ση, μια πλη­ρο­φο­ρία θα­νά­του. Οι λέ­ξεις σκορ­πί­ζουν α­δια­φο­ρώ­ντας να μπού­νε σε προ­τά­σεις, αρ­νού­με­νες να φτιά­ξουν πα­ρα­γρά­φους: αμ­φι­βο­λία, κα­τα­φύ­γιο, φα­κί­δες, πρέ­ζα, γεν­νη­μέ­νος το 1967, δει­λές κι­νή­σεις, πι­να­κο­θή­κη των πιο uncool χα­ρα­κτή­ρων, κοκ­κί­νι­σμα α­πό ντρο­πή, υ­περ­βο­λή τα­λέ­ντου, η φυ­σι­κό­τη­τα να ταυ­τί­ζε­ται με την τε­χνι­κή, κο­ντά 60 κι­νη­μα­το­γρα­φι­κοί ρό­λοι, σκόρ­πια δά­κρυα ε­λά­χι­στα…
 
 
[continue...)

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.