Newsletter Εποχής 12/3/14

Newsletter Εποχής 12/3/14

 
 

 
 

Χ. Γεωργούλας: Ένας ΣΥΡΙΖΑ δύο ταχυτήτων

 
 
Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να επαναλάβει την ιστορία, πράγμα αδύνατον, άλλωστε, οφείλει να επεξεργαστεί πειστικές επιμέρους προγραμματικές θέσεις και την αντίστοιχη πολιτική συμμαχιών πάνω σ’ αυτή τη βάση. Έτσι θα μπορέσει να διευρύνει την επιρροή του και την υποστηρικτική βάση του μέσα στην κοινωνία με πιο σταθερό τρόπο, καλλιεργώντας τις απαραίτητες σχέσεις εμπιστοσύνης.
 
 
FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Γιάννης Μπαλάφας:Η κυβέρνηση έχει μπει σε αδιέξοδο δρόμο 

 
 
Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε, είναι να εξηγήσουμε τι προτείνουμε εμείς για μια σειρά ζητήματα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ως προς την εξειδίκευση του προγράμματός μας, το οποίο πρέπει να είναι εύληπτο, άρτιο επιστημονικά και ταυτόχρονα λαϊκό.
 
 
FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Τ. Αλιπράντη: Η Ανοι­χτή Πό­λη συ­ζη­τά στις γει­το­νιές 

 
 
Ανοι­χτές συ­νε­λεύ­σεις στις γει­το­νιές πραγ­μα­το­ποιεί η Ανοι­χτή Πό­λη, με τη συμ­με­το­χή και του υ­πο­ψή­φιου δη­μάρ­χου Γα­βριήλ Σα­κελ­λα­ρί­δη, προ­κει­μέ­νου να συν­δια­μορ­φω­θεί το πρό­γραμ­μα της δη­μο­τι­κής κί­νη­σης με τη συμ­με­το­χή με­λών και φί­λων της Ανοι­χτής Πό­λης.
 
 
FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Μ. Ψημίτης: Η η­θι­κή της α­ντί­στα­σης κερ­δί­ζει συ­νε­χώς έ­δα­φος

 
 
Στις αυ­το­διοι­κη­τι­κές ε­κλο­γές υ­πάρ­χει στοί­χη­μα για την α­ρι­στε­ρά. Μια «πο­νη­ρία» του συ­στή­μα­τος που πρέ­πει να προ­σέ­ξου­με, εί­ναι ό­τι οι ε­κλο­γές αυ­τές α­πο­τε­λούν για το σύ­στη­μα πρώ­της τά­ξεως ευ­και­ρία για να ε­πι­χει­ρη­θεί η «α­πό τα με­τό­πι­σθεν» θε­σμι­κή πε­λα­τειο­ποίη­ση της πο­λι­τι­κής
 
 
FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Α. Κοντοθανάση: Η βία κατά των γυναικών στο νόμο και στο σπίτι

 
 
Η βία κα­τά των γυ­ναι­κών πο­τέ δεν υ­πήρ­ξε πρό­βλη­μα υ­ψί­στης προ­τε­ραιό­τη­τας για την Ελλά­δα. Η Ελλά­δα κύ­ρω­σε τη Σύμ­βα­ση του Ο­ΗΕ στο Πε­κί­νο για την ε­ξά­λει­ψη κά­θε μορ­φής βίας κα­τά των γυ­ναι­κών το 1983. Όμως, πρώ­τη φο­ρά που α­σχο­λή­θη­κε το κρά­τος ή­ταν το 1988, ο­πό­τε ά­νοι­ξε και το πρώ­το κα­τα­φύ­γιο για γυ­ναί­κες θύ­μα­τα κα­κο­ποίη­σης, χω­ρίς να υ­πάρ­ξει κα­μία αλ­λα­γή στο νο­μο­θε­τι­κό πλαί­σιο.
 
 
FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Ερμιόνη Φρεζούλη: Να ακουστεί η φωνή της κοινωνίας

 
 
Στη Χιακή Συμπολιτεία αποφασίσαμε το πρόγραμμα να μην συνταχθεί από μια ομάδα ειδικών μέσα σε γραφεία, παρ’ ότι διαθέτουμε στελέχη ικανά και καταρτισμένα να το κάνουν. Στόχος μας είναι η κατάρτιση ενός προγράμματος με την κοινωνία και όχι για την κοινωνία. 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Θ. Τσαλαπάτης: Oscar Wild: Η αγριότητα των Όσκαρ και ο χαζούλης Τζάρεντ Λέτο 

 
 
Η εξισωτική αφέλεια με την επιθυμία προοδευτικού πρόσημου, καταγράφει όχι απλά την αστοχία μιας βραδιάς, αλλά την ίδια την αφέλεια ως κυρίαρχη πολιτική στάση
 
 
FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 


Ζητήστε την Εποχή κάθε Κυριακή στα περίπτερα

 
 

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.