ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ της ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
28/6/2007

Για τα όρια συνταξιοδότησης των γυναικών

Η Κυβέρνηση στα πλαίσια των νεοφιλελεύθερων πολιτικών εκμε-ταλλευόμενη τις κατευθύνσεις Διεθνών Οργανισμών επιχειρεί να αυξή-σει τα όρια συνταξιοδότησης των γυναικών και γενικότερα να προετοι-μάσει το έδαφος για μεγάλες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα και να επιβάλλει νέα μείωση των ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η αρχή της ισότητας την οποία επικαλούνται, αξιοποιείται προκειμένου να αυξηθούν τα όρια ηλικίας των γυναικών και άρα για επιδείνωση της κατάστασης, και όχι για αντί-στοιχη μείωση των ορίων ηλικίας των ανδρών και άρα για βελτίωση.
Είναι γνωστό ότι η διαφοροποίηση των ορίων ηλικίας επιβάλλεται για καθαρά αντικειμενικούς λόγους και αποτελεί μια μικρή αναγνώριση της τεράστιας κοινωνικής προσφοράς της γυναίκας, η οποία στην Ελ-λάδα λόγω έλλειψης κοινωνικών παροχών, είναι επιφορτισμένη με το βάρος τόσο των οικογενειακών όσο και των επαγγελματικών υποχρεώ-σεων. Η αύξηση των ορίων ηλικίας των γυναικών θα έχει τεράστιες συ-νέπειες στην ελληνική οικογένεια και γενικότερα στην κοινωνία.
Οι πολιτικές αυτές που έχουν σαν στόχο την αποδιάρθρωση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης συνολικά, την αύξηση των ορίων ηλικί-ας, την μείωση των συντάξεων και ουσιαστικά την ενίσχυση της ιδιωτι-κής ασφάλισης, υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια απ’ όλες τις Κυβερ-νήσεις (νόμοι Σιούφα, νόμος Ρέππα) και το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο.
Οι Εργαζόμενοι τα συνδικάτα πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύ-πνηση και με τους αγώνες τους να αντιμετωπίσουν και να ακυρώσουν αυτές τις πολιτικές.

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.